Dr. sc.

Mensut Ademi

Përgjegjës për shkencë

Ligjëron lëndët:

Praktikë juridike II

E drejta penale

Procedurë penale