Prof. ass. dr.

Ramë Buja

Ligjëron lëndët:

  • Hyrje në administratë publike
  • E drejta administrative 2

CV