Dekanati

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 139

Dr. sc. Petrit Bushi

Dekan

Fushat kryesore të studimit, kërkimeve e botimit janë në fushën e së Drejtës Publike, drejtimi Penal.

Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Vlorë, Shqipëri (1980-1984). Studimet universitare i ka mbaruar në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Studimet për Ekonomi, profili Financë, i ka mbaruar në vitin 1998, në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, ku ka fituar titullin Master Shkencor, në Financë dhe në vitin 2001 ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik, dega Drejtësi, ku ka fituar titullin Master Shkencor në drejtimin Penal.Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin Europian të Tiranës (2016), në fushën e së Drejtës Publike, drejtimi Penal, me specializim të ngushtë në temën “Hetimet Financiare dhe Konfiskimi i Produkteve të Krimit”.

Ka punuar në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar prej vitit 2007, si përfaqësues i Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Kosovë.

Ka punuar në Prokurori, Drejtori të Përgjithshme të Tatimeve, Drejtori të Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në detyra të ndryshme.

Ka kryer specializime dhe trajnime në fushën e hetimeve financiare dhe është trajner për hetimet financiare dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhënë nga Këshilli i Evropës, projekti CARPO Police.

Ka mbajtur trajnime në fushën e hetimeve financiare dhe konfiskimit të produkteve të krimit, të procedurave të prokurimit publik, si trajner nga Këshilli i Evropës dhe OSBE-ja.

Prej vitit 2009 është ligjërues në Fakultetin Juridik dhe Fakultetin e Administratës Publike, në Kolegjin AAB, Prishtinë në lëndët: Krimi Financiar, E drejta Financiare, Ruajtja dhe Mbrojtja e Informacionit etj.

Është bashkautor me Këshillin e Evropës, për manualin “Hetimet Financiare dhe Konfiskimi i Produkteve të Krimit”.

 

Ligjëron lëndët:

Bazat e statistikës

Administrimi elektronik

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 139

PhD. Candidat. Mentor LECAJ

Prodekan
Përgjegjës për sigurimin e cilësisë

Studion në Programin e doktoratës në Katedrën Ndërkombëtare të Fakultetit Juridik- Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”. Studimet master në fushën e shkencave juridiko- ndërkombëtare i mbaroi në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës, ndërsa pas studimeve bazike mori titullin Jurist i Diplomuar, në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Ka përfunduar Provimin e Jurisprudencës-Ministria e Drejtësisë e Republikës së Kosovës dhe mesukses ka përfunduar kursin e certifikuar me titull ” Challengesof American National Security, Strategy , and The Press”, në Universitetin e Harvardit.

Ka qenë pjesëmarrës i Projektit-JICA (Japan International Cooperation Agency), Projektit-Western Balkans Cultural Antenna, anëtar i grupit të ekspertëve në Asamblenë e Cultural Innovation Network, me seli në Bruksel, Avokat i licencuar, i kyçur edhe në organizata tjera në Shqipëri dhe Kosovë.

Punën si ligjërues i rregullt i lëndëve nga fusha ndërkombëtare në Kolegjin AAB e ka filluar në vitin akademik 2012/2013. Deri tani ka marrë pjesë në shumë trajnime, konferenca ndërkombëtare dhe ka publikuar një sërë punimesh shkencore.

Flet gjuhën angleze, frënge dhe serbe. .

Është Prodekan për çështje mësimore dhe Koordinator për sigurimin e cilësisë në Fakultetin e Administratës Publike në “AAB”, në degët në Prishtinë dhe Ferizaj.

 

Ligjëron lëndën:

Fillet e së drejtës

INSTITUTI AAB
APLIKO