Administratë Publike

Ky Fakultet do t’u mundësojë studentëve kualifikime të vlefshme universitare, sidomos atyre që kanë për qëllim të marrin rolin udhëheqës në procesin e reformave dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët.
Fakulteti i Administratës Publike synon të mbledhë studentët më të mirë të interesuar në fushat e drejtësisë dhe të shkencave politike e administratës publike.

Si vend i ri, Kosova ka nevojë për krijimin e një administrate të vogël dhe efikase, të cilat madje janë edhe kërkesa të BE-së nëpër të cilat kanë kaluar edhe vendet e tjera të përafruara me Brukselin. Edhe Kosova duhet të konsolidojë administratën efikase në kuadër të proceseve eurointegruese.
Por, jo vetëm kaq. Të bërit politikë tashmë gradualisht është duke kaluar tek profesionistët, ndërsa vendi ka nevojë gjithashtu për promovimin dhe përfaqësimin e saj në marrëdhëniet ndërkombëtare, si subjekt i së drejtës ndërkombëtare.

Dekanati

Petrit Bushi

Dekan

Fushat kryesore të studimit, kërkimeve e botimit janë në fushën e së Drejtës Publike, drejtimi Penal.

Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Vlorë, Shqipëri (1980-1984). Studimet universitare i ka mbaruar në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Studimet për Ekonomi, profili Financë, i ka mbaruar në vitin 1998, në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, ku ka fituar titullin Master Shkencor, në Financë dhe në vitin 2001 ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik, dega Drejtësi, ku ka fituar titullin Master Shkencor në drejtimin Penal.Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin Europian të Tiranës (2016), në fushën e së Drejtës Publike, drejtimi Penal, me specializim të ngushtë në temën “Hetimet Financiare dhe Konfiskimi i Produkteve të Krimit”.

Ka punuar në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar prej vitit 2007, si përfaqësues i Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Kosovë.

Ka punuar në Prokurori, Drejtori të Përgjithshme të Tatimeve, Drejtori të Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në detyra të ndryshme.

Ka kryer specializime dhe trajnime në fushën e hetimeve financiare dhe është trajner për hetimet financiare dhe konfiskimin e produkteve të krimit dhënë nga Këshilli i Evropës, projekti CARPO Police.

Ka mbajtur trajnime në fushën e hetimeve financiare dhe konfiskimit të produkteve të krimit, të procedurave të prokurimit publik, si trajner nga Këshilli i Evropës dhe OSBE-ja.

Prej vitit 2009 është ligjërues në Fakultetin Juridik dhe Fakultetin e Administratës Publike, në Kolegjin AAB, Prishtinë në lëndët: Krimi Financiar, E drejta Financiare, Ruajtja dhe Mbrojtja e Informacionit etj.

Është bashkautor me Këshillin e Evropës, për manualin “Hetimet Financiare dhe Konfiskimi i Produkteve të Krimit”.

Ligjëron lëndët:

  • E drejta financiare
  • Seminar pergatitor per temen master (MA)
  • E drejta e punes

CV

Albulena Brestovci

Koordinatore për mësim

Mban ushtrimet e lëndës:

  • E drejta administrative I
  • Procedura administrative

CV

Elsa Zyberaj

Koordinatore për cilësi

CV