Dr. sc.

Vrullim Buja

Mban ushtrimet e lëndës:

Menaxhimi i marketingut

CV