Dizajn i Lojrave dhe Animacioni

Qëllimi dhe profili i programit

Programi BA – Dizajn i Lojërave dhe Animacion kryesisht bazohet në rritjen dhe zbatimin e aftësive të dizajnimit dhe zhvillimit të lojërave digjitale si dhe animacionit. Kjo degë hyn në botën e krijimit të lojërave kompjuterike dhe aplikacioneve interaktive. Studentët mësojnë zhvillimin e narrativave, dizajnit të personazheve, grafikës 2D dhe 3D, si dhe implementimin e gameplay-it ndersa animacioni ofron njohuri të thella për teknikat e animacionit kompjuterik. Studentët studiojnë dizajnin e karaktereve, skenave, skriptimin, dhe teknikat e animacionit për film, reklama, dhe projekte të tjera multimediale.

Dizajn i Lojërave dhe Animacion është një program i bazuar në programe dhe përvoja bashkëkohore të disa universiteteve më të rënëdsishme në SHBA, dhe Gjermani si:
• RIT – Rochester Institute of Technology, Rochester, New York
• USC, University of Southern California, California
• SAE Institute Berlin, Germany

Rezultatet e pritshme

Rezultatet e pritura të mësimit ne programit BA te Dizajnit të lojërave dhe animacionit.

Programi ofron mundësi për nxënësit të zhvillojnë dhe të demonstrojnë njohuri dhe të kuptuarit, shkathtësitë dhe atributet e tjera në fushat e mëposhtme. Rezultatet e programeve janë të referuara në kornizat për kualifikimin e arsimit te lartë dhe kanë të bëjnë me studentit tipik.

• Aftësi në dizajnim dhe zhvillim, kapacitete për të zgjeruar normat të pranuara praktike krijuese
• Artikulimi i vlerësimeve të të menduarit kritik të kohes brenda vetë disiplinës se lojërave dhe demonstrimi i aftësive për të krijuar lidhje me shoqata të reja dhe unike në lidhje me praktikën e tyre personale.
• Prodhimi i një trupi pune që tregon një deklaratë shumë personale, duke kontribuar në rrymën e gjerë debatit në disiplinën e zgjedhur.
• Puna e pavarur për të prodhuar një trup koheziv të punës së dizajnit dhe zhvillimit që reflekton standardet profesionale brenda fushës së tyre të studimit.
• Hulumtimi sistematik, identifikimi, organizimi, analiza e përdorimit dhe paraqitjes së informacionin që mbështet një argument të arsyetuar, një pozicion kritik apo një përfundim kërkimore në lidhje me çështjet e hartuar.
• Aftësi në përdorimin e aftësive për të analizuar, debatuar dhe për të diskutuar çështje në zhvillim, teoritë dhe filozofitë
• Artikulimi në zhvillimin e filozofisë së lojërave e animacionit dhe pikëpamjen që ka qenë i ndikuar nga puna e të tjerëve në praktikë.
• Artikulimi i interesave kërkimore, hetimeve teorike dhe pikëpamjeve kritike dhe kontekstuale
• Shkathtesi ne menaxhim te praktikës dhe punes ne ekip

Niveli dhe grada akademike

Bachelor (BA)-Dizajni i Lojrave dhe Animacion

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin Dizajni I Lojrave dhe Animacioni zgjasin 3 vite, 180 ECTS me gjithsej 6 semestra. Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 per Semester, respektivisht 60 per vit akademik

Viti I

Teoria e dizajnit te lojrave (Game Design Theory) 1.9 ECTS

Studenti perfiton njohuri rrethi zbatimit të dizajnit dhe estetikës për të krijuar një lojë për argëtim ose për qëllime edukative, ushtruese ose eksperimentale. Gjithnjë e më shumë, elementet dhe parimet e dizajnit të lojërave zbatohen gjithashtu për ndërveprime të tjera, në formën e gamifikimit. Akademikisht, dizenjimi i lojës është pjesë e studimeve të lojës, ndërsa teoria e lojës studion vendimmarrjen strategjike (kryesisht në situata jo-lojë). Teorine e dizajnit te lojerave mund ta ndajme ne keto fusha:

  • Mekanika dhe sistemet, të cilat janë rregullat dhe objektet në lojë.
  • Vete loja, ndërveprimi midis lojtarit dhe mekanikës dhe sistemeve.
  • Eksperienca e perdoruesit, mënyra se si ndihen përdoruesit kur luajnë lojën.
Hyrje ne Softwaret Kompjuterik 1, 6 ECTS

Qellimi i kesaj lende eshte qe studenteve te u prezentohet programimi ne pergjithsi, t’u prezentohet Unity si software per krijimin e lojerave, nderveprimi me te, rregullat dhe gjuha programuese.

Vizatim, Bazat e Vizatimit 1, 3 ECTS

Përmes kësaj lënde studentët janë të inkurajuar për të formuar dhe shprehur talentin e tyre artistik, sidomos gjatë kërkimit të tyre për linja, forma si dhe dukurinë e hijes. Duke e konsideruar këtë kurs të jetë një fushë kryesore e arteve pamore, studentët duhet të tregojnë afinitetin e tyre në perceptimin e formës, linjave të bukura, proporcionit, perspektivës si dhe vendosjes së duhur.

Dizajni 2 dimenzional, 6 ECTS

Njohuri të hollësishme të historisë së dizajnit, autorët kryesorë, punimet, stilet dhe konceptet e ndryshme. Hyrje në zhvillimin e teknikave të ilustrimit, skicave, grafikës, si dhe ato digjitale, dhe përdorimin e tyre praktik. Parimet e ilustrimit në teknika të ndryshme dhe teknikat më të mira të përdorura për përçim të mesazheve specifike. Parimet qe përmbajnë botën vizuale tri-dimensionale në një plan dy-dimensional, në teknika të ndryshme. Rimodelimi kreativ i botës së dukshme. Aftësitë për të kryer një projekt ilustrim 2 dimenzional nga ideja e tij, planifikimi i realizimit të tij, si dhe produkti përfundimtar. Ndihma e kompjuterit dhe software-it bazë në projektet e ilustrimit.

Kompozicioni 1, 3 ECTS

Përmes kësaj lënde studentët janë të inkurajuar për të formuar dhe shprehur talentin e tyre artistik, sidomos gjatë kërkimit të tyre për rima, balancot, theksimit, gradimit, harmonise, levizjes si dhe proporcionit.. Duke e konsideruar këtë kurs të jetë një fushë kryesore e arteve pamore, studentët duhet të tregojnë afinitetin e tyre nëteknikat e ndryshme te kompozicionit ne menyre qe te pregatiten mire qe njohurite ti shfrytezojne ne fushen e Dizajnit te Lojrave.

Gjuhë Angleze – 1, 3 ECTS

Gjuha angleze I, qëllimi kryesor është të prezantojë studentët me gramatikën bazë dhe të kalojë në nivelin e aftësisë. Është hartuar në bazë të asaj se studentët duhet të lexojnë dhe të vlerësohen në tekstet me cilësi të lartë, sfiduese nga shekujt 19, 20 dhe 21. Secili tekst i studiuar duhet të përfaqësojë një pjesë thelbësore të shkrimit, duke bërë kërkesa të rëndësishme për studentët në aspektin e përmbajtjes, strukturës dhe cilësisë së gjuhës. Tekstet, nëpër një varg dhe lloje te tjera zhanresh, duhet të mbështesin studentët në zhvillimin e shkrimit të tyre duke ofruar modele efektive.

Teoria e dizajnit te lojrave (Game Design Theory) 2, 9 ECTS

Studenti perfiton njohuri rrethi zbatimit të dizajnit dhe estetikës për të krijuar një lojë për argëtim ose për qëllime edukative, ushtruese ose eksperimentale. Gjithnjë e më shumë, elementet dhe parimet e dizajnit të lojërave zbatohen gjithashtu për ndërveprime të tjera, në formën e gamifikimit. Akademikisht, dizenjimi i lojës është pjesë e studimeve të lojës, ndërsa teoria e lojës studion vendimmarrjen strategjike (kryesisht në situata jo-lojë). Teorine e dizajnit te lojerave mund ta ndajme ne keto fusha:Mekanika dhe sistemet, të cilat janë rregullat dhe objektet në lojë. Vete loja, ndërveprimi midis lojtarit dhe mekanikës dhe sistemeve. Eksperienca e perdoruesit, mënyra se si ndihen përdoruesit kur luajnë lojën. Studenti poashtu perfiton njohuri rreth historikut te studimit kritik të lojërave, dizajnit të lojërave, lojtarëve dhe rolit të tyre në shoqëri dhe kulturë.

Hyrje ne Softwaret Kompjuterik 2, 6 ECTS

Ky kurs ofron një përmbledhje të llojeve të ndryshme të softuerit kompjuterik, duke përfshirë sistemet operative, softuerin e aplikacionit dhe shërbimet komunale. Studentët do të eksplorojnë funksionet, përdorimet dhe parimet bazë pas kategorive të ndryshme të softuerit.

Vizatim, Bazat e Vizatimit 2, 3 ECTS

Bazat e vizatimit II iu mundëson studentëve vizatimin me dorë paraqet mjetet shprehëse të afta për animimin e fazave të ndërmjetme të zhvillimit të projektit.

Bazat e vizatimit II synon:
Të pajisë studentin me bazën metodologjike të dorës.
Vizatimi dhe teknikat e nevojshme për paraqitjen e ideve, koncepteve dhe propozimet kreative në mjediset e komunikimit profesional.
Studentët udhëhiqen që të fitojnë teknikat e vizualizimit (vizatim të shpejtë, skicimi), studimin e figurave dhe formave , karaktereve, ngjyrat dhe perspektivat e hapësirës, që në fund të përvetësojnë teknikat më të reja të vizatimit digjital.

Dizajni 3 dimenzional, 6 ECTS

Gjatë kursit, pjesëmarrësit do te jene ne gjendje te analizojne gjuhë të ndryshme digjitale të komunikimit, dhe do të fitojnë bazat teorike-praktike për të përfaqësuar si duhet një projekt kompleks dixhitale.

Hyrje në animacion dhe grafika kompjuterike si një formë e përhapur e ekranizimit kompjuterik, për ekranin e filmit dhe ekran e telefonit smart. Nevoja ne rritjje në lidhje me aplikimet WebGL dhe aftësinë e tyre për të integruar HTML5. Hyrje në tekstin e grafikës kompjuterike për studentë që integrojne plotësisht WebGL dhe vene ne dukje programimin e aplikacionit të bazuar. Nga lart-poshtë, qasja e programimit të orientuar për mbulimin e perdorimit te materiale 3D

Kompozicioni 2, 3 ECTS

Përmes kësaj lënde studentët janë të inkurajuar për të formuar dhe shprehur talentin e tyre artistik, sidomos gjatë kërkimit të tyre për rima, balancot, theksimit, gradimit, harmonise, levizjes si dhe proporcionit. Duke e konsideruar këtë kurs të jetë një fushë kryesore e arteve pamore, studentët duhet të tregojnë afinitetin e tyre nëteknikat e ndryshme te kompozicionit ne menyre qe te pregatiten mire qe njohurite ti shfrytezojne ne fushen e Dizajnit te Lojrave.

Gjuhë Angleze – 2, 3 ECTS

Gjuha Angleze 2 ka si qellim kryesor te pajise studentet me njohuri me te thelluara ne perputhje me drejtimin kryesor te studimeve. Ky Kurs eshte vazhdimesi e Gjuhes Angleze 1 , ku pasi studentet jane njohur dhe kane marre bazen e njohurive ne gramatike, kalojne ne stadin tjeter me profesional.

Specifikisht studentet u prezantohent terminologjia profesionale, me pas metodat se si ndihmon anglishja ne avancimin dhe zgjerimin e horizontit te tyre akademik.

Viti II

Zhvillimi i lojerave I, 9 ECTS

Programimi i lojërave është një gjuhë e integruar e fushës së zhvillimit. Kjo lëndë është një mjet i rëndësishëm për zhvillimin e lojerave ne ueb, celularë dhe paisje tjera. Në kete mënyrë, studentet do të mësojne se si të ndërtojne një bazë solide për krijimin e nje loje me njëren nga gjuhët programuese.

Njohuri se si të zhvillohet një lojë, po ashtu kuptimin dhe hartimin e një niveli efektiv loje.

Teknikat e Animacionit I, 6 ECTS

Realizimi i Animacionit ka të bëjë me eksplorimin e parimeve, praktikave dhe çështjeve të përfshira në krijimin e sekuencave të animuara me ndihmën e kompjuterit.

Studentët përdorin një sërë metodash të ndryshme si vizatim me dorë me tabletë grafik, grafika lëvizje, stop-motion, pixilation, cut-out dhe çdo teknikë tjetër e animacionit që mund të hulumtohet.

Duke zhvilluar një njohuri të plotë, konkrete lidhur me fushat e lartpërmendura, studentëve iu ofrohet një themel i fortë në lëndën e Animacionit.

Bazat e Programimit I, 3 ECTS

Qellimi i kesaj lende eshte qe te mesoj studenteve metodat e zhvillimit te konceptit nga ideja se si zhvillohen kodet ne baze te programimit me ane te gjuheve programuese: ideja se si duhet te shkruhen kodet, krijimi i programit ekzekutiv, si deklarohen variablat, si krijohen klasat ne program, si kompajlohen, si kthehen ne gjuhen e kompjuterit etj.

3D Modelimi, 6 ECTS

Për sa i përket zhvillimit të lojës, modelimi 3D është thjesht një fazë në të gjithë procesin e zhvillimit, andaj gjatë kursit, pjesëmarrësit do te jene ne gjendje te analizojne dhe krijojne modele 3 dimenzionale me qellim qe ato modele pastaj te perdoren ne fushen e lojerave. Modelet mund të krijohen automatikisht ose manualisht. Procesi manual i modelimit për përgatitjen për grafikë 3D kompjuterike është i ngjashëm me artet plastike siç është skulptura andaj permes ketyre metodave nxenesi do te aftesohet ne krijimin e ketyre modeleve ne menyre profesionale.

User interface I, 3 ECTS

Studentët do të marrin pjesë në disa ushtrime të shkurtra vizuale për të aplikuar njohuritë e marra, nga organizimi dhe strukturimi i përmbajtjes së bazuar në ekran, përcaktimi i qëllimeve dhe strategjisë, deri te krijimi i pamjes vizuale për një përdorues. Kryesisht fokusi do te jete ne dizajnimin e platformave per lojra duke kombinuar edhe uebsajtet dhe aplikacionet e telefonave.

User experience I, 3 ECTS

Studentët do të marrin pjesë në disa ushtrime të shkurtra vizuale për të aplikuar njohuritë e marra, nga organizimi dhe strukturimi i përmbajtjes së bazuar në ekran, përcaktimi i qëllimeve dhe strategjisë, deri te krijimi i pamjes vizuale për një përdorues. Kryesisht fokusi do te jete ne dizajnimin e platformave per lojra duke kombinuar edhe uebsajtet dhe aplikacionet e telefonave.

Historia e Kinemase dhe videot, 3 ECTS

Kursi ka disa objektiva të ndryshme: Futjen e studentëve në botën audio-vizuale të lidhura me tema të përgjithshme, ose më konkretisht në industrinë e filmit. Analizimin e marrëdhënieve mes spektatorit dhe filmit, në mënyrë që studentët të shohin filma në një mënyrë më kritike dhe efektive; të mësojnë gjuhën e kinemasë dhe teknologjive përkatëse; duke ditur hapat e procesit të bërjes së filmit; duke analizuar modalitetet për të lexuar dhe për të kuptuar një skript-Filmi; njohjen e lëvizjeve kryesore të historisë së kinemasë dhe autorët më të rëndësishëm.

Multimedia I, 3 ECTS

Multimedia është një temë e fokusuar në integrimin e elementeve të ndryshme mediatike për të krijuar përvoja gjithëpërfshirëse dhe ndërvepruese të lojërave. Ky kurs eksploron përdorimin e komponentëve të ndryshëm multimedialë si grafika, zëri, animacioni, video dhe më shumë, brenda kontekstit të zhvillimit të lojës.

Gjithashtu tregohet roli dhe rëndësia e elementeve multimediale në përmirësimin e dizajnit të lojës si dhe mundesia qe te eksplorohen teknikat për integrimin e komponentëve multimedialë për të krijuar një lojë tërheqëse, zhvillimi i aftësive në përdorimin e formave të ndryshme mediatike për të përcjellë narrativat dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit në lojëra.

Zhvillim i lojerave II, 9 ECTS

Programimi i lojërave është një gjuhë e integruar e fushës së zhvillimit. Kjo lëndë është një mjet i rëndësishëm për zhvillimin e lojerave ne ueb, celularë dhe paisje tjera. Në kete mënyrë, studentet do të mësojne se si të ndërtojne një bazë solide për krijimin e nje loje me njëren nga gjuhët programuese.

Njohuri se si të zhvillohet një lojë, po ashtu kuptimin dhe hartimin e një niveli efektiv loje. Hyrje ne bazat e zhvillimit te Lojrave me programet si Unity, duke marre keshtu informata teorike rreth procesit te zhvillimit te lojerave

Bazat e Programimit II, 3 ECTS

Qellimi kesaj lende eshte qe studenteve te mesoj se si krijohen klasat ne baze te gjuhes programuese, si te nxjerrin rezultatet nga kompajleri, si duket nje program, si ekzekutohen kodet etj.

3D Animacioni, 3 ECTS

3d Animacioni është një kurs hyrës për 3d dizajn për studentet që kanë një bazë të fortë në tipografi dhe motion graphic (grafik lëvizëse). Ky kurs prezanton teoritë, teknikat dhe praktikat e modelimit në 3d dhe poashtu integrimin e projekteve duke përfshirë 3d në video dhe realizimin e një video reklame të thjeshtë.

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të krijojnë aftësi teknike duke bërë një projekt që përfshinë imazhe, tinguj, video dhe animacion. Problemet ne do të i zgjedhim duke u marrë me organizimin vizual, komunikimin, aftësitë krijuese të ideve, eksperimentimin me teknika dhe një shumëllojshmëri të mediave. Hulumtimet, analizat kritike, dhe zhvillimi i konceptit do të theksohen më shumë.

Storytelling I/II, 6 ECTS

Është një kurs që thellohet në rolin vendimtar të narrativës në krijimin e përvojave gjithëpërfshirëse të lojërave. Ky kurs fokusohet në artin dhe teknikat e krijimit të tregimeve bindëse brenda mediumit interaktiv të videolojërave.

Studentet gjithashtu eksplorojne rëndësinë e tregimit në hartimin e lojës dhe ndikimin e saj në angazhimin e lojtarëve. Ky modul paraqet strukturat narrative, zhvillimin e personazheve dhe ndërtimin e botës specifike për lojërat si dhe zhvillon aftësi në hartimin dhe zbatimin e tregimeve që përmirësojnë përvojat e lojës.

UI/UX II, 3 ECTS

Vazhdim I procesit te mesuar gjate semestrit paraprak ku studentët në këtë kurs do të marrin pjesë në disa ushtrime të shkurtra – vizuale dhe jo-vizuale – për të aplikuar njohuritë e marra, nga organizimi dhe strukturimi i përmbajtjes së bazuar në ekran, përcaktimi i qëllimeve dhe strategjisë, deri te krijimi i arkitekturës vizuale të eksperiencës së një përdoruesi. Deri në fund të këtij specializimi, studentët do të kenë një plan gjithëpërfshirës për një Uebfaqe apo aplikacion kompleks. Krijimi i skicave si dhe ndertimi i struktures se nje platforme do te jete fokusi kryesor per kete semester.

Lojërat dhe shoqëria, 3 ECTS

Studimi i efekteve sociale të lojërave në individë dhe komunitete.Diskutime mbi lojërat si mjete për komunikim, bashkëpunim dhe konflikt. Objektivat e Kursit:Kuptimi i rolit dhe ndikimit të lojërave në shoqëri në aspektet sociale, kulturore dhe psikologjike. Analiza e historisë së lojërave dhe evoluimit të tyre në kohë. Kuptimi i ndërveprimit midis teknologjisë, lojërave dhe shoqërisë moderne.

Kinematografia dhe videot, 3 ECTS

Ky kurs ofron një hyrje në Kinematografi duke i njoftuar studentët me mjetet konceptuale dhe teknike të përdorura për të krijuar një përmbajtje mediatike për botën digjitale. Studentët që studiojnë në këtë drejtim do të zhvillojnë aftësi profesionale, kritike dhe analitike që i mundësojnë atyre të vlerësojnë përmbajtje për media të ndryshme.

Kinematografi është pjese thelbësore e punës në mediat e transmetueshme e cila përfshinë një proces kompleks të punës që rezulton në një prodhim përfundimtar medial. Kjo paraqet strukturën qendrore të prodhimit ne audio dhe radio, televizion, film digjital dhe media të reja.

Arti Konceptual, 3 ECTS

Përfshin koncepte të ndryshme, historinë e artit konceptual, veprat kryesore dhe metodologjitë e përdorura në këtë lloj arti. Objektivat e Kursit:Njohja e historisë së artit konceptual dhe kontekstit në të cilin u zhvillua.Kuptimi i koncepteve thelbësore të artit konceptual dhe roli i tyre në krijimin e veprave artistike.Analiza e veprave kyçe të artit konceptual dhe shpjegimi i mënyrave sesi ata shprehin ide dhe koncepte nëpërmjet artit.

Viti III

Perdorimi i Game Engines I, 9 ECTS

Ky modul është një hyrje në programimin lojërave komerciale me ane te softuereve te ndryshem apo ndryshe “motor i lojerave”. Studentët do të njihen me njohurite rreth programimit dhe zhvillimit te lojërave përmes përdorimit të skulpting brenda softwares te cilat na mundesojne kete gje.

Dizajni i Karaktereve I, 6 ECTS

Ky është një kurs bazik me një theks të veçantë në krijimin e personazheve të paharruesme me personalitete dhe forma interesante për të treguar një storje. Qëllimi është të komunikojmë vizualisht nepermjet personazheve tona, imazhe te cilat vijne nga imagjinata jone. Ndërsa vazhdojmë studimet, studentët do të mësohen me idenë e përsëritjes dhe përsosjes në skica, duke i shërbyer më mirë storjes dhe drejtimit.

Dizajni i hapsires I, 6 ECTS

Lenda do të jetë një eksplorim i dizajnimit të hapësirës, ​​peizazhit dhe arkitekturës si dhe kompozimi i artit prezantues për të përcjellë më mirë gjendjen shpirtërore, historinë dhe hapsiren e secilit vend posacerisht ne lemine e dizajnit te lojrave

Zhvillim i portfolios profesional, 3 ECTS

Moduli Ilustron praktikën e dizajnimit të Portfolios personale të një dizajneri të lojrave. Këtu përfshihen pregatitja e punës personale për prezentim sidhe përgatitja e studentit për një prezencë sa më të mirë në botën e internetit, pra, përgatitja e një portfolio digjitale. Prezantimi i projektit do të kërkojë të menduarit kreativ si dhe çasje alternative të dizajnit. Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti duhet të jetë në gjendje të dizajnojë, dhe të prezentoj punën e tij në mënyrë profesionale.

Dizajni i Produktit Digjital, 3 ECTS

Studentët do të marrin pjesë në disa ushtrime të shkurtra vizuale për të aplikuar njohuritë e marra, nga organizimi dhe strukturimi i përmbajtjes së bazuar në ekran, përcaktimi i qëllimeve dhe strategjisë, deri te krijimi i pamjes vizuale për një përdorues. Kryesisht fokusi do te jete ne dizajnimin e e nje produkti digjital qe ne kete raste do te jete loja te cilen studenti do ta krijoj si teme finale per perfundimin e fakultetit.

Marketing, 3 ECTS

Kursi ofron bazat e analizës strategjike dhe organizative si dhe mjetet e para per të formuluar saktë një plan strategjik dhe nje plan operacional të marketingut. Kjo lende ofron menyra se si të integrohen bazat e biznesit dhe marketingut me aplikime të avancuara teknike, analitike, zgjidhjen e problemeve, të menduarit kritik dhe aftësive udhëheqëse. Ky program përgatit nxënësit për të marrë një rol udhëheqës në fushën e marketingut. Ky kurs i përgatit studentët për karrierë si: drejtori i marketingut, koordinator marketingut, manaxher i produktit dhe markës, menaxher i marketingut dixhital dhe menaxher i shitjes ne media, pronari i biznesit të vogël dhe menaxher përmbajtjeve web.

Elementet e metodikes, 3 ECTS

Qëllimi i këtij kursi është të njoftojë studentët në aspektin teorik dhe praktik, me anë të metodave moderne, në mënyrë që të udhëheqë procesin e mësimdhënies së artit.

Kjo arrihet përmes:
• Punës- historike dhe teorike,
• Kërkimeve- Pedagogjike
• Udhëzimeve – dhe aplikimit

Perdorimi i Game Engines II, 6 ECTS

Studenti do te vazhdoje programimin e lojërave komerciale me ane te softuereve te ndryshem apo ndryshe “motor i lojerave”. Studentët do të njihen me njohurite rreth programimit dhe zhvillimit te lojërave përmes përdorimit të skulpting brenda një “motori lojërash”.

Dizajni i Karaktereve II, 6 ECTS

Avancimi ne dizajnin e karaktereve me një theks të veçantë në krijimin e personazheve të cilat do te perdoren enkas per levizje ne hapesirat e lojes. Qëllimi është të komunikojmë vizualisht nepermjet paraqitjes se personazheve tona te cilat vijne nga imagjinata jone e poashtu edhe ato personazhe te marrin jete ne loje, duke u kujdesur kershtu per levizjet apo edhe sjelljet e personazheve ne loje!

Dizajni i hapesires II, 3 ECTS

Lenda do të jetë një vazhdim i eksplorimit i dizajnimit të hapësirës, ​​peizazhit dhe arkitekturës si dhe kompozimi i artit prezantues për të përcjellë më mirë gjendjen shpirtërore, historinë dhe hapsiren e secilit vend.

Gjatë kesaj kohe, studenti do te mesoj:
– Procesin e hartimit dhe zhvillimit
– Projektimin me hapësirën ​​3D në peizazh dhe arkitekturë.
– Pregatitja e hapsires per loje

Dizajn i Portfolios/ Pergatitje per tregun e punes, 3 ECTS

Moduli Ilustron praktikën e dizajnimit të Portfolios personale të një dizajneri të lojrave. Këtu përfshihen pregatitja e punës personale për prezentim sidhe përgatitja e studentit për një prezencë sa më të mirë në botën e internetit, pra, përgatitja e një portfolio digjitale. Prezantimi i projektit do të kërkojë të menduarit kreativ si dhe çasje alternative të dizajnit. Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti duhet të jetë në gjendje të dizajnojë, dhe të prezentoj punën e tij në mënyrë profesionale.

Projekti Final, 12 ECTS

Projekti i diplomës ofron një përvojë thelbësore për studentët në vitin e fundit në Programin e BA ne Dizajnin I Lojerave dhe Animacion. Studentët mund të zgjedhin një nga lëndët bazë të programit të, të tilla si: Përgatitja e Librit, Reklamat dhe Multimedia, apo edhe për të kombinuar të tre si mundësi. Ajo u jep studentëve një mundësi për të provuar aftësinë e tyre për zgjidhjen në mënyrë të pavarur dhe vetë-mbështetëse, detyra te nxjerra vetë në ambientin e punës së dizajnit grafik.

Ata do të aplikojnë konceptet dhe aftësitë e fituara nga programi tek hulumtimet. Me të arritur këtë me sukses, studentët do të plotësojnë standardet akademike dhe krijuese që lejojnë profilin e ketij drejtimi ne AAB, për të fituar BA në dizajnin e lejrave dhe animacioni.

Projekti i Diplomës duhet të plotësohet nga të gjithë studentët gjatë mandatit të tyre përfundimtar të studimit në profil programit BA ne Universitetin AAB. Mentorët e studentëve do të zbatojnë rreptësisht kriteret më të larta në lidhje me Projektin e Diplomës.

Për të përgatitur projektin e tyre të Diplomës studentët do të kenë në dispozicion një periudhë te plotë kohore, semestrin e VI të vitit të III, për të arritur qëllimet e tyre për një projekt kompleks të suksesshëm.

Sipas përvojës vendore dhe ndërkombëtare, projektet më të suksesshme të diplomave të studentëve do te jetë paraprakisht e ndërlidhur me shtëpitë botuese, institucionet kulturore, Televizionet dhe prodhimet Media-ve, apo kompanitë industriale. Në këtë rast, projektet do të zbatohen në institucionet përkatëse dhe te mbështetura financiarisht nga ana e tyre ku përfitimet do të jenë reciproke.