Ekonomik

Fakulteti Ekonomik në AAB, si njëri ndër Fakultetet më të mira jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon, ka qëllim primar që përmes programeve të veta studimore t’izhvillojë te studentët shkathtësitë që do ta ndërlidhin Ekonomiksin, Biznesin, Menaxhmentin dhe Teknologjinë Informative si disiplina kryesore që ndërveprojnë në ekonominë globale dhe që luajnë një rol kyç në krijimin e aftësive esenciale për bizneset dhe organizatat e tjera.

Përparësia jonë është mësimdhënia cilësore dhe hulumtimi që bëhen të mundura vetëm përmes zbatimit të një raporti efektiv mësimdhënës – student, qasja në teknologjinë e re dhe në resurset online, si dhe përkrahja për studentin. Programet tona synojnë jo vetëm t’i riparojnë mangësitë e trashëguara nga sistemi i arsimit fillor dhe atij të mesëm, por po ashtu, t’i përgatisin studentët për një treg global e konkurrues.

Komponenti hulumtues dhe përkushtimi për të garantuar cilësinë e programeve tona arsimore paraqet një përparësi konkurruese për Institucionin e Arsimit Universitar AAB.

Studentët do të përcjellin module të veçanta dhe do të përgatiten me shkathtësi teorike dhe praktike me një fleksibilitet që stimulon aftësitë kreative të tyre. Aktualisht në AAB funksionojnë këto programe të Fakultetit Ekonomik:

Dekanati

Medain Hashani

Dekan

Medain Hashani u lind në Ferizaj. Ka mbaruar Fakultetin Ekonomik, drejtimin Banka Financa dhe Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës, po ashtu ka mbaruar studimet e magjistraturës për Kontabilitet dhe Auditim në Akademinë e Studimeve të Avancuara Universitare (ASAU). Studimet e doktoratës në fushën e shkencave ekonomike në drejtimin e Kontabilitetit dhe Auditimit, i ka mbaruar në Universitetin Sv.Kiril i Metodij në Fakultetin Ekonomik në Shkup.

Po ashtu në nivelin profesional dhe Akademik është i certifikuar për: Implementimin e Kontabilitetit ndërkombëtar në Kosovë, Train the Trainer, menaxhimin e operacioneve, menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin strategjik, menaxhimin e projekteve, vlerësimin e aseteve, vlerësimin e investimeve si dhe për procesin e integrimeve në BE dhe direktivat e BE-së.

Z. Hashani ka përvojë të pasur profesionale, nga viti 1999 deri më 2009, ka punuar si drejtor ekzekutiv në ndërmarrjen shërbyese Trend CMSH, nga viti 2005 deri 2009 ka qenë senior auditor ekstern në Kompaninë Audituese, Audit, Tax FAS, nga 2009 deri 2012 drejtor financiar në Pallatin e Rinisë, Kulturës dhe Sporteve Prishtinë dhe nga 2012 drejtor i degës së Ferizajt në BPRAL Kolegji AAB, po ashtu edhe nga maj 2015 dhe në vazhdim është kryetar i Bordit i kompanisë së sigurimeve PRISIG.

Përvoja akademike e z. Hashani është po ashtu mjaft e bujshme, nga 2005 deri në vitin 2009 ka qenë ligjërues në GERMAN ACADEMY FOR ECONOMY AND DATA PROCESSING KOSOVA, nga viti 2006 deri në vitin 2009 ka qenë asistent në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, nga 2011 e në vazhdim në BPRAL Kolegji AAB është profesor në nivelin bachelor në nivelin master.

Deri më tani ka marrë pjesë në disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, kryesisht nga fusha profesionale, të organizuara dhe të mbajtura në institucione dhe universitete të shteteve më prestigjioze të Evropës.

z. Hashani deri më tani ka publikuar këto punime shkencore: “Entrepreneurial intentions from an Islamic perspective: a study of Muslim entrepreneurs in Indonesia”, “Roli i Auditimit te jashtëm në politikat kreditore të bankave komerciale”,” Menaxhimi i riskut në organizatën biznesore Posta dhe Telekomi i Kosovës sh.a”, ” Zhvillimi ekonomik ndërkombëtar dhe Globalizimi”, ” Ndikimi Agjensionit për menaxhimin e Investimeve në zhvillimin ekonomik”, “Roli i burimeve njerëzore në rritjen e investimeve të NVM-ve” dhe “Identifikimi i nevojave për punonjës në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme në Komunën e Ferizajt”.

Ligjëron lëndën:

Kontabiliteti (në nivelin BA)

Kontabiliteti Financiar (në nivelin BA)

Financat e avancuara të korporatës (në nivelin MA)

Kosovare Ukshini

Prodekane
Përgjegjëse për cilësi

Fusha e kryesore e studimit është ndërmarrësia dhe menaxhimi. Që nga viti 2008 punon si profesor/ asistent në fushë të menaxhimit dhe aktualisht mbanë pozitën e prodekanës së Fakultetit Ekonomik. 

Formimi Akademik: arsimin parauniversitar e kreu në shkollën e mesme “Hysni Zajmi” në Gjakovë (2000-2003). Studimet universitare i ka kryer në Fakultetin Ekonomik, Kolegji AAB në drejtimin Banka, Financa dhe Kontabilitetit (2005-2008). Ka vijuar studimet për master po në Kolegjin AAB, në drejtimin Menaxhment dhe Informatikë dhe fituar titullin master me temën: “Motivimi dhe faktorët e motivimit në punë- me vështrim të posaçëm në NVM-të në Komunën e Gjakovës”. Studimet e doktoratës i mbaroj në Universitetin e Evropës Juglindor në Maqedoninë e Veriut (nëntor 2013-Maj 2019) dhe morri titullin Doktor i shkencës së ekonomisë me temën “Kontributi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në rritjen e punësimit në Kosovë- politikat mbështetëse dhe efektet”. 

Mësimdhënia: filloi si asistent i ri në Fakultetin Ekonomik, Kolegji AAB, gjersa në vitin 2015 ka marr vendimin e zgjedhjes si ligjëruese për lëndën “Menaxhment”. Ka mbajtur edhe lëndë të menaxhimit të bizneseve të vogla dhe të mesme dhe ndëmarrësisë. Tani mbanë lëndën e Ndërmarrësisë dhe NVM-së”.

Trajnimet: Nga viti 2011 është e angazhuar si udhëheqëse e trajnimeve në Institutin e Kosovës për Administratë publike në programin e burimeve njerëzore. Punon si trajnerë për rritjen e aftësive të studentëve të Fakultetit  Ekonomik në zhvillimin në karrierë dhe aftësive të buta. Ka qenë pjesë e komitetit organizativ të Konferencave Shkencore në Institutin e Financave të Kosovës. Ka qenë pjesë e projekteve të ndryshme për rritjen e aftësive profesione dhe të punës, të tilla si: Dizajnimi dhe Menaxhimi i projekteve”, “Zhvillimi i programeve studimore konform procesit të Bolonjës”. 

Publikimet 

 1. IMPACT OF THE FISCAL POLCY ON ECONOMIC GROWTH: AN ANALYTICAL APPROACH FOR THE REPUBLIC OF KOSOVO,  Donat Rexha, Abdylmenaf Bexheti, Kosovare Ukshini, International Journal of Business and Globalization, (SCOPUS Indexed, Epsco,Academic OneFile (Gale) etc). 2019
 2. THE IMPACT OF SUPPORTIVE POLICIES ON SME DEVELOPMENT IN CASE OF THE REPUBLIC OF KOSOVO” Kosovare Ukshini & Izet Zekiri Rome at University of Washington, “RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies”. 2019
 3. The effect of supportive policies on SME development – Kosovo case. Danubius International Conferences, 13th International Conference on European Integration – Realities and Perspectives, Kosovare Ukshini, Izet Zeqiri, 2018
 4. THE IMPACT OF INCREASED ENTREPRENEURIAL CAPACITIES IN RAISING THE PERFORMANCE OF SME-S IN TRANSITION ECONOMIES, Kosovare Ukshini, PhD, c., Academician Izet Zeqiri. International Scientific Conferenc- Seventh international scientific and applicative conference-KNOWLEDGE FOR CAPABILIES ADN SKILLS-KNOWLEDGE, CAPITAL OF THE FUTURE, Bansco, Bulgaria. 2015

Ligjëron lëndën : Ndërmarrësi dhe NVM; Punimi i temës së Diplomës

Roberta Bajrami

Koordinatore për Sigurim të Cilësisë

Roberta Bajrami, studimet themelore i ka mbaruar në Kolegjin AAB-Riinvest në Prishtinë në programin Menaxhment dhe Informatikë. Me sukses të dalluar ka përfunduar edhe studimet master në Kolegjin AAB në programin Marketing dhe Administrim Biznesi. Nga viti 2021 mban titullin Doktor i Shkencave Ekononike, të cilin e ka fituar në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë, në Universitetit të Evropës Juglindore. 

Në vitin 2019, Roberta Bajrami për qëllime shkencore dhe pedagogjike ka përfunduar mobilitetin studimor në Radboud University në Nijmegen të Holandës, ku dhe certifikohet në modulin “Quantitative Data Analysis with R”

Në Kolegjin AAB është angazhuar që nga viti 2012 në pozitën e asistentes akademike për lëndët Matematikë për Ekonomi dhe Biznes dhe Statistikë për Ekonomi dhe Biznes. 

Kontribut profesional ka dhënl edhe në Komunën e Shtimes, ku ka udhëhequr projektet në programin e arsimit parauniversitar të kësaj komune. 

Nga viti 2016 ka qenë kordinatore për punë praktike dhe aktivitete studentore, ndërsa aktualisht ushtron pozitën e Kordinatores për Sigurim të Cilësisë dhe ligjëruese në Fakultetin Ekonomik. 

 

Konferencat: 

 1. 2nd International Scientific Conference on It, Tourism, Economics, Management and Agriculture – Itema 2018, Graz University, Austria, November 8, 2018. Paper: Impact of Public Debt in Economy Growth in Republic of Kosovo.
 2. 6th International Multidisciplinary Scientific Conferenc SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019, 24 Aug-2 Sept, 2019, Bulgaria, Paper: Role of Innovation in Small Business Development in Kosovo. 
 3. 10th Global Conference organized by the forum for Economists International in Amsterdam, Netherlands, May 25-28, 2018. Paper: The role of human resources motivation in the development of hotel enterprises, Case of Ferizaj region.
 4. 2nd International Conferences “The Economic sunstainability of Balkan countries and the Euro- integration challenges”, AAB Univeristy, Pristina Kosovo, May 26,2018. Paper: Role of specialization and coordination in Kosovo’s manufacturing enterprises.
 5. 2nd International Scientific Conference on Innovative Marketing “Communication and Digital Marketing Management”, University “Aleksander Mousiu”, Albania February 23-24, 2018.
 6. International Scientific Conferences “The Economic sunstainability of Balkan countries and the Euro-integration challenges”, AAB Univeristy, Pristina Kosovo, June, 03, 2017. Paper: Challenges the problems and benefits of small business innovations: Research Empirical from Kosovo
 7. 5th International Conferences “Compliance of the standards in South Eastern Europian Countries with the harmonized standards of European Union”, June 15-18, 2015, Italy Paper: Transportation Cost optimization using Evolver, IP – solver and MS Foundation.
 8. 6th International Conferences “Models and Harmonizations of Fiscal Policies of the South East Countries with EU”, April 04, 2014, Montenegro.
 9. Regional Economic Conference “Balkan Benelux”, South East Europian University, Skopje Macedonia, November 26, 2013.

 

Publikimet: 

 1. Bajrami. R, Tafa.S, Hoxha. F (2020). The impact of public debt on economic growth in the Republic of Kosovo. Juranal of economics and sustainable development. 
 2. Bajrami. R, Hoxha. F, Ismajli. N, Behluli. A (2018). Role of innovation in small business development in Kosovo. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on social sciences and arts SGEM, Bulgaria. 673-680
 3. Behluli. A, Bajrami. R, Ismajli. N (2018). Impact of the environment, conditions and loads at work on the motivation of the workers of hotel enterprises in the Ferizaj region (Republic of Kosovo). 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on social sciences and arts SGEM, Bulgaria.
 4. Behluli. A, Ismajli. N, Bajrami. R (2018) The Role of Human Resources Motivation in the Development of Hotel Enterprises in the Ferizaj Region (Republic of Kosovo). European Journal of Business and Management. ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839, 34-40. 
 5. Çerkini. B, Bajrami. R, Kosova. R, Shehu. V (2015). Transportation cost optimization. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, E-ISSN 2281-4612

ISSN 2281-3993. 

 1. Hashani.M, Bajrami. R (2015). Roli i burimeve njerëzore në rritjen e investimeve të          NVM-ve në Komunën e Ferizajt. Revista Abstrakt. 496.51-2

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19