Ekonomik

Fakulteti Ekonomik në AAB, si njëri ndër Fakultetet më të mira jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon, ka qëllim primar që përmes programeve të veta studimore t’izhvillojë te studentët shkathtësitë që do ta ndërlidhin Ekonomiksin, Biznesin, Menaxhmentin dhe Teknologjinë Informative si disiplina kryesore që ndërveprojnë në ekonominë globale dhe që luajnë një rol kyç në krijimin e aftësive esenciale për bizneset dhe organizatat e tjera.

Përparësia jonë është mësimdhënia cilësore dhe hulumtimi që bëhen të mundura vetëm përmes zbatimit të një raporti efektiv mësimdhënës – student, qasja në teknologjinë e re dhe në resurset online, si dhe përkrahja për studentin. Programet tona synojnë jo vetëm t’i riparojnë mangësitë e trashëguara nga sistemi i arsimit fillor dhe atij të mesëm, por po ashtu, t’i përgatisin studentët për një treg global e konkurrues.

Komponenti hulumtues dhe përkushtimi për të garantuar cilësinë e programeve tona arsimore paraqet një përparësi konkurruese për Institucionin e Arsimit Universitar AAB.

Studentët do të përcjellin module të veçanta dhe do të përgatiten me shkathtësi teorike dhe praktike me një fleksibilitet që stimulon aftësitë kreative të tyre. Aktualisht në AAB funksionojnë këto programe të Fakultetit Ekonomik:

Dekanati

Shaip Bytyci

Dekan
Përgjegjës për shkencë

Fushat kryesore të kërkimeve të tij janë nga fusha e menaxhimit të marketingut. Prej shtatorit të vitit 2005 punon si profesor i lëndëve të marketingut dhe Prodekan i Fakultetit Ekonomik në AAB.

Formimi akademik: Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Shkollën e Mesme Ekonomike në Lipjan, ndërsa studimet universitare në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës (1986-89). Ka vijuar studime për magjistraturë (1989) në Universitetin e Prishtinës dhe ka fituar titullin master me temën ,,Roli i marketingut në ndërmarrje, përkatësisht ne ndërmarrjen ‘Mabetex’”.Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin ,,Sveti Kliment Ohridski” në Manastir (tetor 2007-shtator 2010) me temën “Menaxhimi-implementimi i marketingut në veprimtaritë shërbyese ne Kosovë”.

Botimet: Është autor i dhjetëra punimeve shkencore në revista të ndryshme ndërkombëtare të botuara në Stamboll, Novi Sad, Tiranë, Shkodër, Ohër, Dyuni- Bullgari, Shkup etj. Është bashkautor i disa librave universitarë: Drejtim Marketingu, Marketingu i Shërbimeve. Ka dy tekste universitare në përgatitje: ,,Strategjia e marketingut” dhe ,,Si të shkruhet një plan marketing”. Është recensent i librit-tekst Universitar ,,Marketingu”.

Mësimdhënia: Në AAB ligjëron lëndët e marketingut dhe planifikimit strategjik prej vitit 2005. Që nga viti 2005 është profesor vizitor ne Universitetin e Prishtinës; në Universitetin Shtetëror të Tetovës ka mbajtur mësim në studimet master (2011–2012). Gjatw viteve 2012 – 2013 ka qenë profesor vizitor në Universitetin FON në Maqedoni.

Trajnimet: Prej janarit 2005 është trajner nw IKAP në temat:“Udhëheqja dhe menaxhimi i procesit”, “Vlerësimi i nevojave për trajnim”, “Procedurat e vlerësimit të kryerjes së punëve”, “Vlerësimi dhe shpërblimi për performancë” etj. Ka punuar si trajner i trajnerëve nw modulin ,,Shkathtësitë prezantuese për trajner”për Agjencinë Evropiane për Rindërtim (2007-2008). Nga muaji korrik 2010 është këshilltar dhe trajner i akredituar i skemës se këshillimeve dhe trajnimeve mbi bazën e Vauçerëve, nga MTI-ja. Gjatë viteve 2001-2004 ka punuar në KK-Lipjanit, kuka udhëhequr departamentin për Planifikim dhe Urbanizëm dhe ka qenë hartues i Planit Strategjik të Komunës së Lipjanit.

Publikime:

The application of guerrilla marketing in Kosovo

Application of tourism marketing in Kosovo

“Faktorët ndikues ne aplikimin e marketingut nga ndërmarrjet Kosovare në tregun ndërkombëtar”- Euroshkenca 2013 – Euroscience 2013, maj Universiteti AAB, Prishtinë.

“Application of Kosovo enterprises marketing in Global Environment” – Internacional Conference EconomicSocial, 23-15 maj 2013, – Globazization and sustaninable devolopment 10th EBES Conference-Instambull.

“Marketing Management in Global Environment” – Internacioanl Conference 9-10 December 2011 “Economic Social Challenges 2011- “Globalization and Sustainable Development” University of Tirana, Faculty of Economy.

“Using promotion as a marketing tool in winning hotel produkt market” – Shkodra University “Luigj Gurakuqi” Economic Faculty 04 November 2011, Second International,Tourism,Conference: “Challenges of Sustainable Tourism Development 2011” Conference of TEMPUS project CHTMBAL.

Ligjëron lëndët:

Marketing

Marketingu i shërbimeve

Ylber Prekazi

Përgjegjës për sigurimin e cilësisë

Ligjëron lëndën:

Kontabiliteti