Ekonomik

Fakulteti Ekonomik në AAB, si njëri ndër Fakultetet më të mira jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon, ka qëllim primar që përmes programeve të veta studimore t’izhvillojë te studentët shkathtësitë që do ta ndërlidhin Ekonomiksin, Biznesin, Menaxhmentin dhe Teknologjinë Informative si disiplina kryesore që ndërveprojnë në ekonominë globale dhe që luajnë një rol kyç në krijimin e aftësive esenciale për bizneset dhe organizatat e tjera.

Përparësia jonë është mësimdhënia cilësore dhe hulumtimi që bëhen të mundura vetëm përmes zbatimit të një raporti efektiv mësimdhënës – student, qasja në teknologjinë e re dhe në resurset online, si dhe përkrahja për studentin. Programet tona synojnë jo vetëm t’i riparojnë mangësitë e trashëguara nga sistemi i arsimit fillor dhe atij të mesëm, por po ashtu, t’i përgatisin studentët për një treg global e konkurrues.

Komponenti hulumtues dhe përkushtimi për të garantuar cilësinë e programeve tona arsimore paraqet një përparësi konkurruese për Institucionin e Arsimit Universitar AAB.

Studentët do të përcjellin module të veçanta dhe do të përgatiten me shkathtësi teorike dhe praktike me një fleksibilitet që stimulon aftësitë kreative të tyre. Aktualisht në AAB funksionojnë këto programe të Fakultetit Ekonomik:

Dekanati

Shaip Bytyçi

Dekan
Përgjegjës për shkencë

Fushat kryesore të kërkimeve të tij janë nga fusha e menaxhimit të marketingut. Prej shtatorit të vitit 2005 punon si profesor i lëndëve të marketingut dhe aktualisht mban pozitën e dekanit të Fakultetit Ekonomik në AAB.

Formimi akademik: Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Shkollën e Mesme Ekonomike në Lipjan, ndërsa studimet universitare në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës (1986-89). Ka vijuar studime për magjistraturë (1989) në Universitetin e Prishtinës dhe ka fituar titullin master me temën ,,Roli i marketingut në ndërmarrje, përkatësisht ne ndërmarrjen ‘Mabetex’”.Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Universitetin ,,Sveti Kliment Ohridski” në Manastir (tetor 2007-shtator 2010) me temën “Menaxhimi-implementimi i marketingut në veprimtaritë shërbyese ne Kosovë”.

Botimet: Është autor i dhjetëra punimeve shkencore në revista të ndryshme ndërkombëtare të botuara në Stamboll, Novi Sad, Tiranë, Shkodër, Ohër, Dyuni- Bullgari, Shkup etj. Është bashkautor i disa librave universitarë: Drejtim Marketingu, Marketingu i Shërbimeve. Ka dy tekste universitare në përgatitje: ,,Strategjia e marketingut” dhe ,,Si të shkruhet një plan marketing”. Është recensent i librit-tekst Universitar ,,Marketingu”.

Mësimdhënia: Në AAB ligjëron lëndët e marketingut dhe planifikimit strategjik prej vitit 2005. Që nga viti 2005 është profesor vizitor ne Universitetin e Prishtinës, Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës,  Universitetin Shtetëror të Tetovës ka mbajtur mësim në studimet master (2011–2012). Gjatw viteve 2012 – 2013 ka qenë profesor vizitor në Universitetin FON në Maqedoni, 

Trajnimet: Prej janarit 2005 është trajner nw IKAP në temat:“Udhëheqja dhe menaxhimi i procesit”, “Vlerësimi i nevojave për trajnim”, “Procedurat e vlerësimit të kryerjes së punëve”, “Vlerësimi dhe shpërblimi për performancë” etj. Ka punuar si trajner i trajnerëve nw modulin ,,Shkathtësitë prezantuese për trajner”për Agjencinë Evropiane për Rindërtim (2007-2008). Nga muaji korrik 2010 është këshilltar dhe trajner i akredituar i skemës se këshillimeve dhe trajnimeve mbi bazën e Vauçerëve, nga MTI-ja, Vlerësues i certifikuar për palujtshmëri, Ekspert ekonomiko financiar.  Gjatë viteve 2001-2004 ka punuar në KK-Lipjanit, kuka udhëhequr departamentin për Planifikim dhe Urbanizëm dhe ka qenë hartues i Planit Strategjik të Komunës së Lipjanit.

Publikime:

The Influence of Music as a Key Element of Sales Promotion 

Influence of Colors as a Key Element in Consumer Marketing

Online Versus Traditional Shopping in Developing Countries Study Case-Kosovo 

Photography as a key element in tracking message to targeted customer groups 

Brain Drain Phenomenon in Western Balkan Countries with Special Emphasis in Kosovo, Macedonia and Albania 

The Impact of Product Exposure as a Key Element of Sales Promotion 

The application of guerrilla marketing in Kosovo

Application of tourism marketing in Kosovo

“Faktorët ndikues ne aplikimin e marketingut nga ndërmarrjet Kosovare në tregun ndërkombëtar”- Euroshkenca 2013 – Euroscience 2013, maj Universiteti AAB, Prishtinë.

“Application of Kosovo enterprises marketing in Global Environment” – Internacional Conference EconomicSocial, 23-15 maj 2013, – Globazization and sustaninable devolopment 10th EBES Conference-Instambull.

“Marketing Management in Global Environment” – Internacioanl Conference 9-10 December 2011 “Economic Social Challenges 2011- “Globalization and Sustainable Development” University of Tirana, Faculty of Economy.

“Using promotion as a marketing tool in winning hotel produkt market” – Shkodra University “Luigj Gurakuqi” Economic Faculty 04 November 2011, Second International,Tourism,Conference: “Challenges of Sustainable Tourism Development 2011” Conference of TEMPUS project CHTMBAL.

Kosovare Ukshini

Prodekane
Përgjegjëse për cilësi

Fusha e kryesore e studimit është ndërmarrësia dhe menaxhimi. Që nga viti 2008 punon si profesor/ asistent në fushë të menaxhimit dhe aktualisht mbanë pozitën e prodekanës së Fakultetit Ekonomik. 

Formimi Akademik: arsimin parauniversitar e kreu në shkollën e mesme “Hysni Zajmi” në Gjakovë (2000-2003). Studimet universitare i ka kryer në Fakultetin Ekonomik, Kolegji AAB në drejtimin Banka, Financa dhe Kontabilitetit (2005-2008). Ka vijuar studimet për master po në Kolegjin AAB, në drejtimin Menaxhment dhe Informatikë dhe fituar titullin master me temën: “Motivimi dhe faktorët e motivimit në punë- me vështrim të posaçëm në NVM-të në Komunën e Gjakovës”. Studimet e doktoratës i mbaroj në Universitetin e Evropës Juglindor në Maqedoninë e Veriut (nëntor 2013-Maj 2019) dhe morri titullin Doktor i shkencës së ekonomisë me temën “Kontributi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në rritjen e punësimit në Kosovë- politikat mbështetëse dhe efektet”. 

Mësimdhënia: filloi si asistent i ri në Fakultetin Ekonomik, Kolegji AAB, gjersa në vitin 2015 ka marr vendimin e zgjedhjes si ligjëruese për lëndën “Menaxhment”. Ka mbajtur edhe lëndë të menaxhimit të bizneseve të vogla dhe të mesme dhe ndëmarrësisë. Tani mbanë lëndën e Ndërmarrësisë dhe NVM-së”.

Trajnimet: Nga viti 2011 është e angazhuar si udhëheqëse e trajnimeve në Institutin e Kosovës për Administratë publike në programin e burimeve njerëzore. Punon si trajnerë për rritjen e aftësive të studentëve të Fakultetit  Ekonomik në zhvillimin në karrierë dhe aftësive të buta. Ka qenë pjesë e komitetit organizativ të Konferencave Shkencore në Institutin e Financave të Kosovës. Ka qenë pjesë e projekteve të ndryshme për rritjen e aftësive profesione dhe të punës, të tilla si: Dizajnimi dhe Menaxhimi i projekteve”, “Zhvillimi i programeve studimore konform procesit të Bolonjës”. 

Publikimet 

  1. IMPACT OF THE FISCAL POLCY ON ECONOMIC GROWTH: AN ANALYTICAL APPROACH FOR THE REPUBLIC OF KOSOVO,  Donat Rexha, Abdylmenaf Bexheti, Kosovare Ukshini, International Journal of Business and Globalization, (SCOPUS Indexed, Epsco,Academic OneFile (Gale) etc). 2019
  2. THE IMPACT OF SUPPORTIVE POLICIES ON SME DEVELOPMENT IN CASE OF THE REPUBLIC OF KOSOVO” Kosovare Ukshini & Izet Zekiri Rome at University of Washington, “RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies”. 2019
  3. The effect of supportive policies on SME development – Kosovo case. Danubius International Conferences, 13th International Conference on European Integration – Realities and Perspectives, Kosovare Ukshini, Izet Zeqiri, 2018
  4. THE IMPACT OF INCREASED ENTREPRENEURIAL CAPACITIES IN RAISING THE PERFORMANCE OF SME-S IN TRANSITION ECONOMIES, Kosovare Ukshini, PhD, c., Academician Izet Zeqiri. International Scientific Conferenc- Seventh international scientific and applicative conference-KNOWLEDGE FOR CAPABILIES ADN SKILLS-KNOWLEDGE, CAPITAL OF THE FUTURE, Bansco, Bulgaria. 2015

Ligjëron lëndën : Ndërmarrësi dhe NVM; Punimi i temës së Diplomës

Adelina Gashi

Mban ushtrimet e lëndës:

  • Menaxhimi i projekteve
  • Financat publike
  • Menaxhimi i projekteve
  • Ndërmarrësia dhe nvm-të