Dekanati

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

Prof. ass. dr. Shaip Bytyci

Dekan
Përgjegjës për shkencë

Fushat kryesore të kërkimeve të tij janë nga fusha e menaxhimit të marketingut. Prej shtatorit të vitit 2005 punon si profesor i lendeve te marketingut dhe prodekan i Fakultetit Ekonomik në AAB.
Formimi akademik: Arsimin parauniversitar e ka mbaruar nëshkollëne mesme ekonomike në Lipjan ndërsa studimet universitare në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës (1986-89). Ka vijuar studime për magjistraturë (1989) në Universitetin e Prishtinësdhe ka fituar titullin master me temën ,,Roli i marketingut nëndërmarrje, përkatësisht ne ndërmarrjen Mabetex”.Studimet e doktoratësi ka përfunduar në Universitetin ,,Sveti Kliment Ohridski” nëManastir (tetor 2007-shtator 2010) me temën “Menaxhimi-implementimi i marketingut ne veprimtaritë shërbyese ne Kosovë”.
Botimet: Është autor i dhjetëra punimeve shkencore ne revista te ndryshme ndërkombëtare te mbajtura ne Stamboll, Novi Sad, Tiranë, Shkodër, Ohër,Dyuni- Bullgari, Shkup etj. Është bashkautor i disa librave universitar: Drejtim Marketingu, Marketingu i shërbimeve. Ka dy tekste universitare ne përgatitje: ,,Strategjia e marketingut” dhe ,,Si të shkruhet një plan marketing”. Është recensent i librit-tekst Universitar ,,Marketingu”.
Mësimdhënia: Në AAB ligjëron lëndët e marketingut dhe planifikimit strategjik prej vitit 2005. Që nga viti 2005 është profesor vizitor ne Universitetin e Prishtinës; në Universitetin Shtetëror të Tetovës ka mbajtur mësim në studimet master (2011–2012). Gjate viteve 2012 – 2013 ka qenë profesor vizitor në Universitetin FON në Maqedoni.
Trajnimet: Prej janarit 2005 është trajner ne IKAP në temat udhëheqja dhe menaxhimi i procesit, vlerësimi i nevojave për trajnim, procedurat e vlerësimit të kryerjes së punëve, vlerësimi dhe shpërblimi për performancë etj. Ka punuar si trajner i trajnerëve ne modulin ,,Shkathtësitë prezantuese për trajner”për Agjencinë Evropiane për Rindërtim (2007-2008). Nga muaji korrik 2010 është këshilltar dhe trajner i akredituar i skemës se këshillimeve dhe trajnimeve mbi bazën e Vauqerve, nga MTI. Gjatë viteve 2001-2004 ka punuar në KK-Lipjanit dhe ka udhëhequr departamentin për Planifikim dhe urbanizëm dhe ka qenë hartues i Planit Strategjik të K. Lipjanit.

 

Publikime:

The application of guerrilla marketing in Kosovo

Application of tourism marketing in Kosovo

“Faktorët ndikues ne aplikimin e marketingut nga ndërmarrjet Kosovare në  tregun ndërkombëtar”-  Euroshkenca 2013 – Euroscience 2013, maj Universiteti AAB,  Prishtinë.

“Application of Kosovo enterprises marketing in Global Environment”  – Internacional Conference Economic&Social, 23-15 maj 2013, – Globazization and sustaninable devolopment  10th EBES Conference-Instambull.

“Marketing Management in Global Environment” – Internacioanl Conference 9-10 December 2011 “Economic& Social Challenges 2011- “Globalization and Sustainable Development” University of Tirana, Faculty of Economy.

“Using promotion as a marketing tool in winning hotel produkt market” – Shkodra University “Luigj Gurakuqi” Economic Faculty 04 November 2011, Second International,Tourism,Conference: “Challenges of Sustainable Tourism Development 2011” Conference of  TEMPUS project CHTMBAL.

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

PhD. Candidat. Ylber Prekazi

Përgjegjës për sigurimin e cilësisë

INSTITUTI AAB
APLIKO