Gjuhë të Huaja

Misioni i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja është t’i pajisë studentët me njohuri, aftësi dhe kompetenca të avancuara dhe të specializuara në gjuhë të huaja, në përputhje me tendencat bashkëkohore të karrierës dhe zhvillimeve të ardhshme profesionale. Fakulteti gjithashtu i përgatit studentët për studime doktorate në Gjuhësi, Letërsi dhe çdo disiplinë tjetër të ndërlidhur.

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Kolegjin AAB ofron dy programe të gjuhëve të huaja: Bachelor dhe Master në gjuhë angleze, dhe Bachelor në gjuhën gjermane. Programet ofrojnë kurrikula që u përshtaten kërkesave dhe nevojave të shoqërisë së sotme. Njohja e gjuhëve të huaja dhe studimi i tyre në aspektin shkencor dhe profesional hap dyert për punësim si në Kosovë, ashtu edhe përtej kufijve të saj, duke u dhënë mundësi studentëve të kontribuojnë në institucione dhe kompani ndërkombëtare. Kjo mundësi rritet edhe më shumë për shkak të mobilitetit të lirë (pa viza) të popullatës dhe përshkallëzimit të kontakteve ndërkombëtare, në rrugëtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane.

Programet e ofruara në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja kanë orientim shkencor (BA dhe MA në gjuhën angleze) dhe profesional (BA në gjuhën gjermane), të gërshetuara me punë praktike të monitoruar. Profilet e gjuhës angleze dhe gjermane ofrohen përmes ecurisë filologjike.

Përmes kurseve të ofruara në këto dy drejtime, studentët zhvillojnë kompetenca të zgjidhjes së problemeve dhe shkathtësi të avancuara të komunikimit, të cilat janë të zbatueshme në një gamë të gjerë karrierash dhe sigurojnë perspektivë të shkëlqyer për punësim.

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në AAB ofrohet në Kampusin e Prishtinës.

Dekanati

Aida Alla

Dekane

Aida Alla i kreu studimet universitare në vitin 2007 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze, ku u specializua në anglistikë dhe amerikanistikë. Studimet Master i kreu me meritë në të njejtin universitet në drejtimin Përkthim Teknik – Letrar dhe Interpretim.

Studimet Doktorale i nqoqi në Universitetin e Tiranës ne fushën e gjuhësisë kontrastive dhe studimeve përkthimore. Në punimin e saj doktoral, krahasoi sistemin gjuhësor të gjuhës angleze me sistemin gjuhësor të gjuhës shqipe, nga këndvështrimi sintaksor, stilistik dhe kulturor në shqipërimin e përkthyesit të njohur Amik Kasoruho.

Ka një përvojë të larmishme punë në organizata ndërkombëtare dhe auditore universitare. Prej katër vitesh ka qenë përkthyese dhe koordinatore për marrëdhëniet me publikun në UNDP Albania AMAE (Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim). Ka përfaqësuar delegacionin shqiptar në kuadër të projektit AMAE UNDP në konferencën e raportimit në Qëndrën për Bashkëpunim për Sigurinë, Zagreb.

Ka qenë përkthyese dhe interprete në projektin kundër trafikimit të qenieve njerëzore në IOM (Organizata Ndërkombëtare për Emigracionin). Ka punuar si përkthyese dhe koordinatore për marrëdhëniet me publikun në Lëvizjen MJAFT!.

Në përiudhën 2007 – 2012 ka punuar si ligjëruese në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.

Prej tetorit te vitit 2012 është ligjëruese në Kolegjin AAB, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Departamienti i Gjuhës Angleze, dhe ligjëron përkatësisht lëndën e sintaksës së gjuhës angleze dhe përkthim/interpretim. Aida ka kontrubuar si koordinatore për sigurinë e cilësisë, pranë dekanatit të Gjuhës Angleze, Kolegji AAB në periudhën 2016-2017, periudhë në të cilën drejtoi grupin e punës për konferencën e parë Ndërkombëtare për Gjuhësi, Letërsi dhe Kulturë.

Ka marrë pjesë në disa konferenca shkencore ndërkombëtare, nder të cilat mund të përmenden pjesëmarrja në konferencën e organizaur nga Universidad Complutense në Madrid; në University of Sheffield City College Selanik, në Cukorova dhe Sulejman Sah Univeristy, Stamboll, Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Durrësit.

CV

Niman Dreshaj

Koordinator për mësimdhënie

Ligjëron lëndën:

  • Gjuhë angleze

CV

Aida Thaqi

Koordinator për sigurimin e cilësisë

CV