K O N K U R S për zgjedhje, rizgjedhje dhe avancim të personelit akademik

28 Korrik 2022

Në bazë nenit 26 të Ligjit nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës, nenit 20 dhe 59 të Statutit të Kolegji AAB, nenit 12 të Rregullores 481-1/2022 për Zgjedhje, Rizgjedhje dhe Avancim të Personelit Akademik, dhe bazuar në Udhëzimin Administrativ (MASHT) Nr.01/2018 Parimet e Njohjes së Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension dhe Udhëzimin Administrativ Nr.7/2018 për Plotësimin dhe Precizimin e UA Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension, Senati i Kolegjit AAB shpall KONKURS për zgjedhje, rizgjedhje dhe avancim të personelit akademik.

Detajet e Konkursit, mund t’i gjeni këtu.

Share: