KOLEGJI AAB SHPALL KONKURS PËR PLOTËSIM TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

18 Janar 2022

Kolegji AAB shpall:
K O N K U R S
Për plotësim të vendeve të lira të punës
Pozita: Zhvillues i softuerit (programues)
I përgjigjet: Drejtorit për teknologji
Vendi i punës: Zyra qendrore në Prishtinë
Vende të lira: 2 (dy)

 1. Detyrat dhe përgjegjësitë:
  a. Siguron funksionimin dhe cilësinë e shërbimeve elektronike, pajisjeve
  b. teknologjike, aplikacioneve softuerike, bazës së të dhënave, sigurinë dhe
  mbrojtjen e të dhënave;
  c. Është përgjegjës për zhvillimin, implementimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e
  aplikacioneve sipas kërkesave të sektorëve;
  d. Është përgjegjës për administrimin e sistemit të postës elektronike, llogarive të
  portalit e-service dhe ID-kartelave;
  e. Eviton dhe zgjidh problemet teknologjike të cilat paraqiten në pajisjet
  teknologjike dhe aplikacionet softuerike;
  f. Është përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave;
  g. Propozon dhe inicion zhvillimin e aplikacioneve të reja;
  h. Siguron funksionim të mirë dhe të shpejtë të aplikacioneve;
  i. Përcjell trendët dhe zhvillimet më të reja në fushën e teknologjisë dhe i
  implementon ato në sistemet aktuale;
  j. Është përgjegjës për konfidencialitetin e të dhënave me të cilat administron në
  përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
  k. Publikon planin e punës në E-manager;
  l. Kujdeset për ruajtjen dhe ngritjen e imazhit të institucionit;
  m. Përpilon raporte dhe gjeneron statistika sipas kërkesave të sektorëve;
  n. Kryen edhe punë tjera që i cakton mbikëqyrësi brenda fushës së përgjegjësisë
  së vet.
 2. Përgatitja profesionale dhe kualifikimet:
  a. Diplomë universitare në Shkenca Kompjuterike, telekomunikacion ose të
  ngjashme;
  b. Të ketë përvojë pune së paku 2 vite në zhvillimin e aplikacioneve;
  c. Trajnime dhe certifikata në fushën përkatëse;
  d. Njohuri në fushën e teknologjisë informative, inxhinieri softuerike, sistemeve
  kompjuterike:
  o C#
  o VB.NET
  o HTML (HTML 5)
  o JAVASCRIPT
  o Bootstrap/CSS
  e. Të ketë përvojë në këto tipe të aplikacioneve:
  o MVC Application
  o Windows Forms
  o Web API
  f. Të ketë përvojë në krijimin e raporteve me:
  o Crystal Reports
  g. Përvoja dhe njohuritë për bazat e të dhënave është përparësi:
  o Njohuri me SQL Server
  o Njohja e gjuhës TSQL për analizën e sistemit ekzistues dhe
  mirëmbajtjen e tij
  o Njohja e punës me Stored Procedure
  o Njohja e Entity Framework për komunikim me bazë të të dhënave dhe
  njohja e dapper ose ADO.NET
 3. Aftësitë kryesore, njohuritë, shkathtësitë e kërkuara:
  a. Aftësi të shkëlqyera në analizimin dhe zgjidhjen e problemeve;
  b. Njohuri të mira të gjuhës angleze;
  c. Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e kohës;
  d. Aftësi për të punuar në presion;
  e. Aftësi të mira të punës dhe komunikimit në ekip;
 4. Dokumentacioni i nevojshëm:
  Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentacionin duke përfshirë një CV, të
  shoqëruar me dokumentacionin përkatës lidhur me përgatitjet shkollore dhe përvojën
  e kërkuar të punës. Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e kërkuara do të ftohen
  për intervistë.
 5. Dokumentacioni i kërkuar për aplikim dorëzohet përmes e-mailit në:
  [email protected]
 6. Data e fundit për pranimin e aplikacioneve është 01.02.2022, ora 16:00.

Share: