KONKURS PËR REKTOR TË KOLEGJIT AAB

4 Nëntor 2023

Bazuar në nenin 13, paragrafi 2, pika 2.1 dhe nenin 19 pika 2 të Ligjit Nr. 4/LO37 për Arsimin e Lartë të Rebpulikës së Kosovës, nenit 16, nenit 16, nenit 24 dhe nenit 25 të Statutit, Këshilli Drejtues i Kolegjit AAB shpall KONKURS për:

REKTOR të Kolegjit AAB

Dokumentet e kompletuara mund të dorëzohen në kopje fizike çdo ditë pune prej orës 09:00 – 16:00, në zyrën për personel, kati III pranë Rektoratit, Kolegji AAB ose edhe vetëm në formë elektronike (të skanuara) në e-mail adresën: [email protected]. Vetëm dokumentacioni i kompletuar do të shqyrtohet nga komisioni.

Konkursi mbetet i hapur deri më 18/11/2023 në ora 16:00.

Share: