Marrëveshje mirëkuptimi mes Kolegjit AAB dhe Autoritetit Kosovar të Konkurrencës

29 Janar 2021

Me inciativë të dekanatit të Fakultetit të Adminisitratës Publike, Prof. Ass. Dr. Petrit Bushi, dekan dhe Prof. Ass. Dr. Donik Sallova, prodekan, rektori i Kolegjit AAB, Dr.Sc. Bujar Demjaha nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me kryetarin e Autoritet Kosovar të Konkurrencës, z.Valon Prestreshi.
Kjo marrëveshje që u nënshkrua në premisat e Kolegjit AAB ka për qëllim bashkëpunimin, mbështetjen dhe bashkërendimin e aktiviteteve në mes të dy institucioneve dhe synon të promovojë përpjekjet e përbashkëta në sferën e avancimit të çështjeve me interes reciprok.


Të dy institucionet do t’i bashkërendojnë aktivitetet për afirmimin e çështjeve aktuale në fushën e avancimit të jetës akademike dhe profesionale përmes: bashkëpunimit në zhvillimin e moduleve dhe programeve të ndryshme të studimit; vendosjes në kurrikulën e AAB-së së një lënde në fushën e politikës së konkurrencës në dakordim të plotë me Autoritetin Kosovar të Konkurrencës; shkëmbimit të përvojave, praktikave të mira, ekspertëve dhe literaturës përkatëse për zhvillimin institucional, me qëllim të avancimit profesional dhe akademik të studentëve dhe stafit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës; hartimit të programeve hulumtuese dhe kërkimore konform kërkesave dhe interesave dypalëshe; organizimit të përbashkët të veprimtarive shkencore dhe profesionale si: simpoziume, seminare, konferenca, tryeza, shkolla verore, trajnime etj.; ndikimit pozitiv në përafrimin e programeve të studimit me nevojat e tregut të punës; mbështetjes teknike dhe organizative dy palëshe; mbajtjes së ligjëratave (me tema të veçanta) nga ana e anëtarëve të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës para studentëve të AAB-së; botimit të punimeve profesionale dhe akademike të anëtarëve të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës në revistën shkencore THESIS konform standardeve që i përcakton redaksia e revistës; realizimit të formave të ndryshme të bashkëpunimit konform vullnetit dhe interesit të
përbashkët.
Në takim ishin të pranishëm edhe prorektorja pë marrëdhënie ndërkombëtare dhe bashkëpunim, Prof. Ass.Dr. Venera Llunji dhe z. Sakip Imeri dhe znj. Fatime S. Haziri nga Autoriteti Kosovar i Konkurrencës.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19