Prof. ass. dr.

Petrit Bushi

Prorektor për Planifikim dhe Zhvillim

Prof. Ass. Dr. Petrit Bushi është ekspert i shquar në fushën e drejtësisë, luftimit të korrupsionit dhe administratës publike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Me një karrierë të pasur akademike dhe profesionale në fushën e drejtësisë, administratës publike dhe integritetit institucional., ai ka ndikuar në zhvillimin e drejtësisë së tranzicionit dhe në përmirësimin e sistemeve të administratës publike.

Ai ka fituar një diplomë në Ekonomi nga Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Shtetëror të Tiranës në vitin 1988. Më pas, ai ka vazhduar studimet e tij në drejtësi, duke fituar një diplomë në Drejtësi nga Fakulteti i Drejtësisë në të njëjtën universitet në vitin 2001. Karriera e tij akademike ka kulmuar me të fituarit e titullit Doktor në Shkencat Juridike nga Universiteti Europian i Tiranës në vitin 2016 me temën   doktoraturës me titull: “Hetimet financiare dhe konfiskimi i produkteve të krimit”.

Ka shërbyer në shumë poste të rëndësishme në institucione të ndryshme, duke filluar nga rolet e hetuesit në Prokurorinë e Korçës në vitet e hershme të karrierës së tij, deri te pozitat më të larta akademike dhe udhëheqëse në institucionet e arsimit të lartë. Ai ka punuar në Prokurorinë e Korçës, Prokurorinë e Përgjithshme, Prokurorinë e Tiranës, Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe ka pasur angazhime të rëndësishme si oficer ndërlidhës në Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi, duke punuar ngushtë me autoritetet ndërkombëtare dhe shërbimet policore për hetimin e veprave penale të krimit në përgjithësi dhe të krimit të organizuar dhe korrupsionit në veçanti.

Gjatë karrierës së tij, ka kontribuar aktivisht në trajnime dhe seminare për luftën kundër korrupsionit dhe për përmirësimin e drejtësisë në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Ai ka shërbyer si trajner dhe ekspert për organizata të tilla si Këshilli i Europës dhe OSBE, duke udhëhequr trajnime mbi hetimet financiare, korrupsionin dhe prokurimin publik. Kontributi i tij në fushën akademike është gjithashtu i shquar, ai është i angazhuar si ligjërues i lëndëve të ndryshme në drejtësi dhe vazhdon të publikoj artikuj shkencorë në revista të rëndësishme të drejtësisë dhe ekonomisë.

Në periudhën e fundit, ka mbajtur poste të larta menaxheriale dhe udhëheqëse në institucionet e arsimit të lartë, duke përfshirë rolin e Prorektorit për Planifikim dhe Zhvillim. Ai gjithashtu ka qenë Dekan i Fakultetit të Administratës Publike në Kolegjin AAB në Prishtinë, ku ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në përgatitjen e të rinjve për drejtësinë dhe administratën publike.

Përveç angazhimeve të tij profesionale dhe akademike, ka qenë një kontribues aktiv në shkencën dhe debatin publik në fushën e drejtësisë dhe luftimit të korrupsionit. Ai ka prezantuar punimet e tij në konferenca të ndryshme shkencore dhe ka botuar artikuj në revista të njohura të drejtësisë dhe ekonomisë.

CV