Dr. sc.

Shpend Voca

Përgjegjës për punë praktike dhe aktivitete studentore

Ligjëron lëndët:

Psikologjia sociale II

Zhvillimi i hershëm i fëmijës

 

CV