Anëtarët e Komisionit

Senati i Kolegjit AAB, në bazë të nenit 20 dhe 117 të Statutit dhe bazuar në nenin 7 të Kodit të Etikës, ka zgjedhur anëtarët e Komisionit të Etikës.

Anëtarët e Komisionit të Etikës janë:

Prof. Ass. Dr. Hasan Saliu
kryesues

Prof. Ass. Dr. Veton Vula
anëtar

Dr.sc. Aida Alla
anëtar