Komisioni për Cilësi

  • Komisioni i Sigurimit të Cilësisë, është komision i përhershëm i themeluar nga Senati. Komisioni për Sigurimin e Cilësisë është përgjegjës për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave dhe procedurave të sigurimit të cilësisë në përputhje me statutin dhe rregulloret e tjera të brendshme. Ky Komision jep rekomandime për përmbajtjen e plan programeve të reja të cilat trajtohen nga Komisioni i Studimeve.