Komisioni për Studime

Komisioni i Studimeve, është komision i përhershëm i themeluar nga Senati. Detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit përfshijnë, por nuk kufizohen në: dhënien e pëlqimit për plan programet e reja të studimit dhe propozimin për aprovimin e tyre në Senat, këshillimin e Senatit për çështje akademike, etj.