FAQ – Pyetje të shpeshta

  • E Hënë – e Premte 8:40 – 18:00
  • E Shtunë – 8:00 – 18:00
  • E Diell – Mbyllur

Ushqimi është i ndaluar në bibliotekë, megjithatë përdoruesit e bibliotekës mund të marrinë ushqim i cili kushtimisht nuk e dëmton bibliotekën / respektivisht librat, inventarin.

Po, Biblioteka ka tri hapësira të përshtatshme për studime grupore, të cilat duhet të rezervohen paraprakisht. Gjithashtu ka edhe tri hapësira të veqanta për shfrytëzim individual.

FAQ-Koleksionet, huazimet, gjobat

Gjithmonë bëni pyetje te personi përgjegjës në Bibliotekë? Ata do t’ ju ndihmojnë!

Studentët duhet të kenë ID Kartelën studentore për të huazuar libra nga biblioteka dhe nuk lejohet të huazohet për dikë tjeter.

Biblioteka Universitare AAB është e hapur për të gjithë studentët e Kolegjit AAB, për stafin e Kolegjit, por edhe hulumtuesit e tjerë që nuk janë pjesë e Kolegjit AAB mund ta shfrytëzojnë Bibliotekën.

Përdoruesit mund të huazojnë libra deri në 14 ditë, nëse në bibliotekë janë më shumë se dy ekzemplarë të të njëjtit libër. Ndërsa, materialet referale, revistat, gazetat nuk iu jepen përdoruesve në huazim jashtë bibliotekës.

Ju duhet që të paraqiteni te zyrtari i qarkullimit personalisht për ta vazhduar librin. Nuk keni nevojë që ta sillni librin me vete. Gjithashtu ju mund ta vazhdoni kohëzgjatjen e mbajtjes së librit edhe përmes e-mailit
[email protected].

Nëse ju e keni kaluar kohen e kthimit të materialit të huazuar, atëherë do të gjobiteni, si:
– 0.50 € për çdo ditë të vonuar;
– Do të limitoheni në të ardhmen për të huazuar materiale të tjera.

Nëse përdoruesi e dëmton apo asgjëson materialin bibliotekar dënohet me gjobë: Duhet të kthejë të njejtin titull në Bibliotekë ose të paguaj çmim të dyfisht të librit/materialit të asgjësuar.

INSTITUTI AAB
APLIKO