Misioni

Misioni i Bibliotekës Universitare të AAB-së, është rrjedhojë e vetë misionit të Kolegjit AAB. Ky mision konsiston në sigurimin e shërbimeve dhe materialeve për përmbushjen e nevojave të studentëve, profesorëve, stafit tjetër të AAB dhe të gjithë përdoruesve të tjerë, pa dallim gjuhe, race, ngjyre, gjinie, feje, përkatëse kombëtare e etnie.
INSTITUTI AAB
APLIKO