Objektivat

a) Të ketë kualitet të lartë të shërbimeve, punëtorë të gjindshëm dhe të sjellshëm; b) Të ketë fond të mjaftueshëm të librave (qoftë fizikë apo elektronikë) që do ta mbështeste plan-programin e Kolegjit AAB; c) Zhvillim të koleksioneve të kualitetit, numrit dhe larmive të mjaftueshëm, që t’i mbështesë si mësimdhënësit ashtu edhe nevojat e përdoruesve të tjerë; d) T’u ndihmojë studentëve, profesorëve dhe stafit tjetër në identifikimin dhe interpretimin e informacioneve; e) T’i inkurajojë studentët në kërkime dhe studime të të gjitha niveleve për përfitime të njohurive të ndryshme; f) Të krijojë një hapësirë brenda Bibliotekës dhe t’i inkurajojë ata në hulumtimet e tyre; g) Të trajnojë studentë dhe përdorues të tjerë për përdorimin e burimeve në Bibliotekë; h) Të ofrojë shërbime në të gjitha objektet e Kolegjit AAB; i) Të lidhet me bibliotekat dhe institucionet publike kulturore shtetërore, regjionale në përpjekje bashkëpunimi, në mënyrë që përdoruesit e AAB-së të kenë qasje dhe informacione më të gjera; j) Të krijojë hapësirë të mjaftueshme për studiuesit në bibliotekë dhe të ketë hapësirë shtesë për studime grupore;
INSTITUTI AAB
APLIKO