Objektivat

 • Të ketë kualitet të lartë të shërbimeve, punëtorë të gjindshëm dhe të sjellshëm;
 • Të ketë fond të mjaftueshëm të librave (qoftë fizikë apo elektronikë) që do ta mbështesin plan-programin e Kolegjit AAB;
 • Zhvillimii koleksioneve të kualitetit, numrit dhe larmisësë mjaftueshme, që t’i mbështesë si mësimdhënësit ashtu edhe nevojat e përdoruesve të tjerë;
 • T’u ndihmojë studentëve, profesorëve dhe stafit tjetër në identifikimin dhe interpretimin e informacioneve;
 • T’i inkurajojë studentët në kërkime dhe studime të të gjitha niveleve për përfitime të njohurive të ndryshme;
 • Të krijojë një hapësirë brenda Bibliotekës dhe t’i inkurajojë ata në hulumtimet e tyre;
 • Të trajnojë studentë dhe përdorues të tjerë për përdorimin e burimeve në Bibliotekë;
 • Të ofrojë shërbime në të gjitha objektet e Kolegjit AAB;
 • Të lidhet me bibliotekat dhe institucionet publike kulturore shtetërore, regjionale në përpjekje bashkëpunimi, në mënyrë që përdoruesit e AAB-së të kenë qasje dhe informacione më të gjera;
 • Të krijojë hapësirë të mjaftueshme për studiuesit në bibliotekë dhe të ketë hapësirë shtesë për studime grupore.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19