Komunikim Masiv dhe Gazetari

Qëllimi dhe profili i programit

Qëllimi Programit Master në Komunikim Masiv dhe i Gazetarisë është ngritja e profesionalizmit në hapësirën e medies dhe të komunikimit edhe përmes shkëmbimit të përvojave me studentë dhe stafin akademik ndërkombëtar. Zhvillimi i këtij programi që është konsekutiv në raport me programin tashmë të akredituar në Bachelor (BSc), mbështetet në fuqinë reale të tregut kosovar dhe atij rajonal, ku deri tash është bërë një depërtim i suksesshëm i prodhimit final të këtij programi studimesh. Së këndejmi, nevojat aktuale të tregut e bëjnë të domosdoshëm një profil të tillë studimesh, siç është komunikimi masiv dhe gazetaria, në studimet e komunikimit dhe medieve. Programi ka për qëllim që konkretisht t’i ofrojë studentit:
 • përdorimi i shkathtësive, teknikave, praktikave dhe/ose materialeve kryesore, të lidhura me komunikimet;
 • njohuri të specializuara, një pjesë e të cilave janë pjesë thelbësore e njohurive të komunikimeve dhe medieve, si bazë për të menduarit dhe hulumtuarit origjinal;
 • ndërgjegjësim kritik për çështje të aktorëve të komunikimit, kanaleve të komunikimit dhe efekteve komunikuese, si ndërveprim në mes tyre dhe mediet si industri komunikimi.
 • punë me njohuritë që i mbulojnë dhe integrojnë pjesën më të madhe të fushave kryesore të një lënde, disipline ose fushe të punës – përfshirë karakteristikat, kufijtë dhe terminologjinë e tyre
 • aplikimi i të kuptuarit kritik të teorive kryesore komunikuese, koncepteve dhe parimeve etike komunikuese;
 • aftësi të specializuara në zgjidhje të problemeve të kërkuara në hulumtim e opinionit;
 • shfrytëzimi e njohurive ekstensive, të detajuara dhe kritike dhe të kuptuarit e një, ose më shumë specializimeve, që janë pjesa më e avancuar e fushës së komunikimit (kulturor, komunikimit të integruar, diplomacisë publike etj).

Rezultate e pritshme

Ndërsa, pas përfundimit të studimeve, i diplomuari në Master në Komunikime Masive dhe Gazetari do të ketë aftësi që t’i realizojë këto objektiva:<
 • të demonstrojë aftësi në planifikimin dhe kryerjen e një projekti të rëndësishëm hulumtues, investigues, që ka të bëjë me aktorët e ndryshëm komunikues si dhe efektin mediatik;
 • të zhvillojë zgjidhje origjinale dhe kreative për probleme të ndryshme të shoqërisë që lidhen edhe me mesazhin komunikues, shpesh të paparashikueshme apo të pa zbërthyeshme;
 • të menaxhojë media dhe zyra për komunikim me publikun dhe të transformojë kontekstet e punës ose të studimeve që janë komplekse, të paparashikueshme dhe që kërkojnë qasje të reja strategjike;
 • të merret me çështje komplekse teorike dhe të gjejë modelin praktik për ta hulumtuar një problem kompleks që lidhet me strategjitë e ndryshme komunikuese, problemet e hapësirës publike, kanalet e komunikimit-mediet;
 • të ndjehet kompetent dhe i pajisur me dije për të vazhduar studimet e doktoraturës.

Titulli i gradës akademike

Master i Komunikimeve Masive dhe Gazetarisë, (MSc)

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS-të, orët për semestër)

Katër semestra, 120 ECTS; 530 orë ligjërata dhe 145 orë ushtrime në tre semestra. Kësaj ngarkese i shtohet edhe ngarkesa 600 orësh për përgatitjen e punimit të diplomës Master në semestrin e katërt.

Lista e lëndëve

Psikologji e Komunikimit – 7 ECTS

Ky kurs ka për qëllim prezantimin e koncepteve themelore dhe proceseve psikologjike të cilat ndikojnë dhe harmonizohen me procesin e komunikimit. Përmbajtja përfshin prezantim përmbledhës për konceptet bazë në psikologji, për proceset kognitive dhe ndikimin e tyre në komunikim, format e ndryshme të komunikimit dhe zhvillimin e tyre në varësi të karakteristikave të zhvillimit të individëve, për perceptimin social duke vendosur nj ëtheks të vecantë në cështjet e ndërmjetme si cështjet gjinore, individët me nevoja të vecanta, ndërkulturalizmi etj. Lënda është e dizajnuar për të përmbushur këto objektiva :
– të zhvillojë vlerësimin për rolin e njohjes së psikologjisë në shkencat e komunikimit.
– të prezantojë konceptet themelore të psikologjisë në komunikim
– të analizojë format dhe barrierat në realizimin me sukses të komunikimit
– të tregojë zbatimin e këtyre koncepteve në situata specifike profesionale
– të krijojë dhe përforcojë përvoja duke përdorur të aplikojë një shumëllojshmëri perspektivash në analizën e komunikimit njerëzor

Kultura ne Media – 8 ECTS

Të njohë studentin me zhvillimin e komunikimit, medias; Të aftësojë studentin të të dallojë dhe analizojë specifikat e fenomenit të kulturës dhe raportin e saj me recipientin.; Të ushtrojë studentin të thellohet në kulturën me nocionet e saj themelore dhe mediet me natyrën e tyre specifike. Aftëson studentët në fushën e komunikologjisë dhe kulturologjisë, që në të ardhmen të kenë mundësinë si studiues të merren me fenomenin e medies në shoqërinë tonë bashkëkohore.

Metodologjia e Punes Shkencore – 8 ECTS

Qëllimi i kursit është pajisja e studentëve me teknikat dhe procesin e hulumtimit shkencor dhe zotërimi i aparaturës shkencore të nevojshme për t’iu qasur studimeve të mëtejme të avancuara në fushë të komunikimit masiv. Në fund të kursit, studentët
– zotërojnë metodat dhe metodologjitë themelore të punës shkencore;
– zotërojnë teknikat përkatëse të hartimit të punimit shkencor;
– zotërojnë teknikat e hulumtimit shkencor;
– zotërojnë aparaturën e përdorimit të sistemit përkatës preferencial;
– hartojnë dhe mbarështrojnë punimin shkencor;

Modele Teorike te Komunikimit – 7 ECTS

Ky kurs ka për qëllim t’i trajtojë me studentët disa nga teoritë kryesore të komunikimit masiv, të cilat përkojnë me kontekstin social të Kosovës. Këto teori do t’i ndihmojnë studentët në kërkimin bibliografik me rastin e hartimit të tezës së masterit. Pas kryerjes se kursit, studenti do te jetë i orientuar dhe në gjendje që të demonstrojë njohuritë e marra nga teoritë e ndryshme të komunikimit masiv – për ta shtrirë punimin në kallëpet paradigmatike-teorike në pjesën e kërkimit bibliografik në punimin final të masterit; identifikojë teorinë e duhur të shpjegimit të koncepteve, analizojë dhe sintetizojë problemet mediatik të komunikimit në Kosovë.

Projekti per Tezen Master – 7 ECTS

Kursi ka për qëllim përgatitjen e studentëve për punimin e tezës së masterit në të gjitha fazat e tij, duke përgatitur studentët për fazën mentoriale të realizimit të projektit të masterit. Në fundi të kursit studenti duhet të:
– njohë fazat e realizimit të projektit për diplomën master;
– dijë të konceptualizojë dhe përkufizojë temën;
– propozojë dhe mbrojë tezën master;
– njohë teknikat e realizimit të tezës së masterit;
– aplikojë konkretisht dhe në mënyrë të pavarur metodologjinë e realizimit të projektit; – shkruajë tezën master;
organizojë mbrojtjen publike të punimit master etj

Media dhe Politika – 8 ECTS

Ky kurs do t’i njohe studentet me nocionet themelore; Teorite politike; Komunikimi dhe përgjegjësia publike; Sistemi politik dhe norma mediale; Sistemet informative-komunikuese; Publiku dhe media; Opinioni politik; Lideri; Marketingu politik; Ndërveprimi komunikues.

Marredhenie Publike – 8 ECTS

Qëllimi i këtij kursi është që të informojë studentët me konceptet bazë të marrëdhënieve me publikun; identifikojë dhe trajtojë kanalet e ndryshme të komunikimit ku vepron PR; strategjitë që përdoren, analizojë atributi që përzgjidhet për një mesazh; sintetizojë metodat e hulumtimit në PR Pas kryerjes së kursit, studenti do të jetë në gjendje të: njohë strategjitë e marrëdhënieve publike; të aftësohet për të përzgjedhur dhe fokusuar një tezë në hulumtimin e marrëdhënieve publike;  identifikojnë kanalet e ndryshme të komunikimit ku mesazhi i PR është më efektiv për nga shtrirja; zbatojë strategji të PR dhe hartojë mesazhe efikase; analizojë dhe vlerësojë në mënyrë kritike mesazhet e tjera të PR;

Sisteme Parlamentare – 7 ECTS

Kjo lëndë ka për qellim të zhvillojë një qasje njohëse dhe kritike të kuptimit të sistemeve parlamentare kudo nëpër botë. Trajton aspektin krahasues, duke përllogaritur të metat dhe përparësitë që ka në shtete të ndryshme, për të konkluduar tek funksionaliteti më rezultativ, për ta futur në veprim në sistemin tonë. Shpjegon demokracinë si nocion dhe funksion, domethënjen dhe funksionalitetin në histori dhe aktualitet, modelet e demokracisë, subjektet themelore demokratike parlamentare, format e qeverisjes shtetërore etj. Përmbajtja e lëndës ofron njohuri solide për studentët e Shkencave Politike, Shkencave Juridike, Administratës Publike, Kriminalistikës, Komunikimit Masiv, Gazetarisë, Shkencave Sociale etj.

Zhvillimi dhe Organizimi Shoqeror – 8 ECTS

Ne kete lende studentet do te kuptojnë dhe sqarojnë nocionet themelore sociologjike mbi strukturën dhe zhvillimet shoqërore të shoqërive bashkëkohore; Të kuptojnë dhe sqarojnë sajimin dhe funksionimin e grupeve shoqërore, strukturën shoqërore dhe trajtojnë specifikat e shoqërive; Të aplikojnë dhe interpretojnë format e jetës psikologjike në kontekstin grupor dhe shoqëror; Të arrijnë të kuptojnë lidhmërinë e fenomeneve shoqërore me strukturën shoqërore, interpretimin shkencor të dukurinë që kjo shkencë i emërton si mobilitet social.

Hulumtim ne Gazetarine e Shkruar – 8 ECTS

Studenti ne kete kurs duhet të kryejë hulumtime të pavarura në fushën e gazetarisë së shtypit, duke i mbështetur në teoritë e avancuara të studimit të kësaj fushe; të aplikojë dhe interpretojë metodat e kërkimit sociologjik në gazetarinë e shtypit; të jape konsulencë profesionale mediave të shkruara për problemet e advertajzingut Të dallojë qartë gazetarinë e revistave nga ajo e gazetave ditore; të njohë kompleksitetin e funksionimit të gazetave.

Marketing Medial – 8 ECTS

Marketingu Medial është një koncept relativisht i ri në tregun vendor, që ka filluar të përdoret nga bizneset e ndryshme (biznese të vogla, të mesme dhe të mëdha), për zhvillimin e një komuniteti të qëndrueshëm nëpërmjet mjeteve të ndryshme të medieve, që lejon klientët/konsumatorët e kënaqur të krijojne perceptimin pozitiv ndaj atributeve përbërëse të një marke apo brendi të caktuar. Po ashtu kjo lëmi mundëson edhe një hap me tutje, duke mundësuar që klientët/konsumatorët të kenë mundësine e të kuptuarit, se si i qasen bizneset, ndërmarrjet, zhvillimit të mjeteve të komunikimit duke shfrytëzuar marketingun medial. Në ketë lëmi të re shkencore, marketingu medial integrohet me objektivat dhe caqet afariste dhe të gjithë faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që përcaktojnë zhvillimin dhe zbatimin efektiv të marketingut medial në kontekstin e veprimtarive të ndryshme në biznes. Në shumicën e rasteve, marketingu medial përfshin mekanizma të tilla si TV, gazetat, radiot, interneti dhe te gjitha mjetet e tjera të rëndësishme në marketingun medial.

Publicistike – 8 ECTS

Lënda mësimore trajton problemet e mjeshtërisë së shkrimit, si dhe format e strukturat e publicistikës. Gjithashtu, paraqiten njohuri të përgjithshme për publicistikën shqiptare, si dhe ofrohet dija konceptuale për publicistikën në përgjithësi. Pas përfundimit të këtij kursi (lënde), studenti do të jetë në gjendje që t’i shpreh shkathtësitë dhe aftësitë e tij krijuese:
Të marrë informacione për programin e lëndës, për objektivat dhe rezultatet e të nxënit; Të fitojë njohuri bazë dhe të mjaftueshme për historinë e publicistikës shqiptare; Të marrë informacione për publicistët më të njohur shqiptarë; Të hartojë me kreativitet vështrimet dhe trajtesat e tij individuale me karakter publicistik; Të bëjë krahasimin e shkrimeve publicistike në rrafshin teorik, praktik, profesional; Të dëshmojë aftësi komunikative me të gjitha tipat e shkrimit publicistik; Të krijojë mendimin kritik për shkrimin publicistik;

Punimet e diplomave

INSTITUTI AAB
APLIKO