COBISS

COBISS është një program që i përmbush të gjitha standardet e bibliotekave moderne
dhe ka disa module:
1. Moduli për blerje - jep mundësinë që gjithçka që është e blerë për bibliotekë të ruhet
në serverin dhe dokumentet e Bibliotekës;
2. Moduli i revistave - i ndan revistat dhe materialin tjetër nga libri atëherë kur bëhet
katalogimi i librit, dhe për përdoruesit është shumë e lehtë që të identifikojnë materialin;
3. Moduli i Ruajtjes së të dhënave - është një ndër modulet më të rëndësishme sepse
ruan të gjitha të dhënat, shkarkimet e ndryshme, krijimin e të dhënave, ndryshimin e tyre,
krijimin e nyjave lidhëse (links) në COBISS dhe mundësi të tjera;
4. Moduli i Huazimit -i fut të dhënat e përdoruesve në program automatikisht, e lejon
materialin jashtë bibliotekës, e pranon materialin e huazuar, etj.
35
5. Huazimi ndërbibliotekar - është një modul që mundëson huazimin me bibliotekat e
tjera në rajon.
6. Moduli i raporteve - nxjerrë raporte për bibliotekë, për katalog, për njësitë
bibliotekare dhe është i rëndësishëm për statistika;
7. Application Administration Module - mundëson administrimin COBISS për
bibliotekën e Universitetit.

 

 Kliko këtu për tu lidhur në: Cobiss

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE