Psikologji

Fakulteti i Psikologjisë ka qëllim parësor zhvillimin e arsimimit të lartë në fushën e psikologjisë përmes së cilës synohet ngritja e cilësisë së jetës së personave dhe grupeve shoqërore. Në këtë program studentët do të fitojnë njohuri të specializuara dhe të përditësuara mbi themelet shkencore psikologjike. Në anën tjetër, zhvillimi i aftësive të karrierës është i theksuar dhe i pranishëm në çdo fazë të studimit. Si rrjedhojë, kjo shkallë e studimeve të psikologjisë i vë studentët në një pozitë të pëlqyer për shumë vende pune në sektorin publik dhe privat, si brenda ashtu edhe jashtë sferës së psikologjisë profesionale.

Lajme & Ngjarje