Regjistrimi

Si të regjistrohem

Regjistrimi në studimet e nivelit bachelor:

Secili person, i cili ka mbaruar shkollën e mesme dhe ka kaluar testin e maturës mund të jetë kandidat potencial për regjistrim në Kolegjin AAB.

Kandidati duhet të sjellë këto dokumente:

 • diploma dhe dëftesat e shkollës së mesme;
 • certifikata e testit të maturës;
 • certifikatën e lindjes, dhe
 • kopja e letërnjoftimit.

 

Regjistrimi në studimet e nivelit master:

Në një program të studimeve master mund të regjistrohen kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet themelore bachelor nga drejtimi (profili) i njejtë si dhe të gjithë ata kandidatë që plotësojnë kushtet plotësuese për regjistrim të studimeve në profilin përkatës, si në vijim:
studentët që kanë përfunduar studimet themelore nga fusha e njëjtë e studimit sipas sistemit 4 vjeçar (240 ECTS), për ta fituar graden Master, duhet të akumulojnë së paku edhe 60 ECTS nga programi i profilit të njëjtë;
studentët që kanë mbaruar studimet në programe të ndryshme nga profili për të cilin konkurrojnë mund të regjistrohen në studime master mirëpo paraprakisht obligohen t’ i japin provimet themelore të atij programi të përzgjedhura nga niveli Bachelor. Kjo kategori e provimeve njihet si “Provimet Diferenciale”;
studentët që kanë përfunduar studimet themelore dhe kanë arritur 180 ECTS respektivisht 240 ECTS në një program studimi i cili përputhet më shumë se 50% me programin themelor të studimeve, obligohen të ndjekin programin vijues të studimeve Master dhe këta studentë lirohen nga dhënia e provimeve plotesuese (diferenciale).

 

Ofertat e AAB-së

Si asnjë institucion tjetër në vend Kolegji AAB ofron:

 • Ofertë prej 10% zbritje për të gjithë kandidatët të cilët kanë të gjitha notat pesë (5) gjatë shkollimit të mesëm.
 • Ofertë familjare prej 10% për të gjithë kandidatët që vijnë nga e njëjta familje.
 • Bursa motivuese për të gjithë kandidatët të cilët arrijnë notë mesatare të studimeve mbi 9.5.

Varësisht nga kostoja e shkollimit në fakultetet e Kolegjit AAB, studentët kanë këto lehtësira:

 • Pagesë mujore
 • Pagesë në gjashtë këste
 • Pagesë në katër këste
 • Pagesë në dy këste

Kolegji AAB ka krijuar edhe rrethana të tjera lehtësuese për studentët e vet përmes marrëveshjeve me institucione të ndryshme bankare, ku studentët mund të tërheqin kredi për pagesën e kostos së shkollimit.