Krijimi i një qendre komunitare të të mësuarit gjatë gjithë jetës

“Krijimi i një qendre komunitare të të mësuarit gjatë gjithë jetës” është projekt i zbatuar nga Kolegji AAB në bashkëpunim me Danube University Krems- Austri dhe i financuar nga Austrian Development Cooperation. Objektivi kryesor i projektit është përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies në sistemin e edukimit parashkollor në Kosovë duke e bërë atë më kualitativ, koheziv dhe inkluziv. 

Qendra Komunitare e të mësuarit gjatë gjithë jetës që do të themelohet në Kolegjin AAB, do të 

  1. Ofrojë programe trajnimi për edukatoret që punojnë në institucione parashkollore në Kosovë
  2. Bëjë hulumtime në fushën e edukimit parashkollor
  3. Kontribuoj përmes partneritetit me institucione Europiane në përmirësimin e politikave dhe praktiave në edukimin parshkollor në Kosovë
  4. Sigurojë lidhje më efektive me tregun e punës 
  5. Adresojë nevojat e institucioneve parashkollore në Kosovë

 

Gjatë projektit do të publikohet një raport mbi sistemin e edukimit parashkollor në Kosovë si dhe do të bëhet vlerësimi i nevojave të edukatorëve mbi të cilat pastaj në partneritet me Danube University Krems do të ndërtohen programe trajnimi. Projekti do të vendosë materialet e trajnimeve online për të u mundësuar të gjithë individëve që punojnë në sistemin e edukimit parashkollor në Kosovë që të përfitojnë nga këto resurse.