Projektet

Zyra për Zhvillimin e Projekteve (ZZP) në kuadër të Kolegjit AAB synon të krijojë mundësi të reja për stafin dhe studentët përmes planifikimit të projekteve zhvillimore, në shërbim të përmirësimit të cilësisë. ZZhP mbikëqyr dhe standardizon menaxhimin e projekteve brenda Kolegjit AAB, duke siguruar përputhshmërinë e këtyre projekteve me politikat organizative.

ZZhP synon, nëpërmjet bashkëpunimit të qëndrueshëm me partnerë vendas dhe ndërkombëtarë, t’i shërbejë avancimit të cilësisë së mësimdhënies dhe kërkimit shkencor dhe rritjen e prezencës së AAB-së në nismat ndërkombëtare në fushën e arsimit të lartë.

PROJEKTET NË IMPLEMENTIM

NDIKIMI I BE-SË NË KOSOVË

Financuar nga: ERASMUS – Jean Monnet

Website: https://projects.aab-edu.net/eu-impact-on-kosovo/

E DREJTA BIZNESORE E BASHKIMIT EVROPIAN

Finacuar nga: ERASMUS – Jean Monnet

Website: https://projects.aab-edu.net/eu-business-law/

WOOD PROCESSING

Finacuar nga: USAID

Website: Link

PROJEKTET E IMPLEMENTUARA

KRIJIMI I NJË QENDRE KOMUNITARE TË TË MËSUARIT GJATË GJITHË JETËS

Finacuar nga: Austrian Development Cooperation

Website: https://www.donau-uni.ac.at/en/university/faculties/education-arts-architecture/departments/continuing-education-research-educational-technologies/centers/center-for-transdisciplinary-continuing-education-research.html

HAPËSIRA E TË NXËNIT DHE MËSIMDHËNIES NË ARSIMIN E LARTË

Finacuar nga: ERASMUS – KA203

Website: https://www.evalag.de/forschung/ltshe/the-project/?L=58